ข่าวการอบรม

divider

อมรมฟรี ET ROBOT with JAVA รุ่น 4

เปิดรับสมัครแล้ว..!!! กับโครงการอบรม "การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น รุ่น 4 (ET Robot Programing with Java)" อบรมฟรี ที่จัดขึ้นโดยค…

โครงการอบรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงคำนวณสำหรับครูผู้สอน” รุ่นที่ 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบิติการการคิดเชิงคำนวณให้กับคุณครูในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือด้านการคิดเชิงคำนวณ

หลักสูตร IoT Fundamentals Workshop สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่น 1

หลักการ ในฐานะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นหนึ่งในสมาชิก ในโครงการเครือข…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Scratch เพื่อสนับสนุนการสอนการคิดเชิงคำนวณ” สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับค…

โครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น” Introduction to ET Robot Programming With Java รุ่น 3

หลักการ ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้รับความสนใจในหมู่เยาวชนในประเทศเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งสังเกตุได้จากกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดขึ้น  ท…

อบรม Workshop “Python for Data Science”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Python for Data Science” ให้กับนักศ…

ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่น 14

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เปิดอบรม  "หลักสูตร  CCNA  สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 14" (The  14th  CCNA for Instructor of Cisco Networking Academy Program) จัดให้สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสาชิกของโครงการ CNAP  

 

หลักสูตรอบรม แบ่งเป็น  3  หลักสูตรย่อย ดังนี้

1)   หลักสูตร   CCNA  1-2                    

2)    หลักสูตร   CCNA  3-4 or  Fast  Track            

 3)   หลักสูตร   CCNA  Security

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและทำการสมัครได้ที่ :  

 http://www.it.kmitl.ac.th/acad-services/training-course/cnap   หรือสอบถามเพิ่มเติม

โทร.  0 2723 4927   และ  08 9699 7880

แฟกซ์:  0 2723 4910  (ในวันและเวราชการ)  อีเมล: nutcharee@it.kmitl.ac.th

โครงการอบรม “การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things”

Unknown Object

หลักการ

จากกรอบแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ในฐานะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในช่วงวัยนักศึกษา ซึ่งตรงกับแผนการพัฒนาฯ ในวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) พบว่าในช่วงวัยนี้มียุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ การพัฒนาศักยภาพคนไทย การสร้างความมั่นคงในชีวิต และ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ดังนั้นในโครงการนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนไทย โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 จะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาแรงงานในสาขาที่ขาดแคลนหรืออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ และ พบว่าปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแรงงานได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างสรรงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติต่อไป

ทางโครงการจึงได้จัดทำ โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thingsให้กับนักศึกษาระดับ ปวส และระดับปริญญาตรี รวมไปถึงบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Internet of Things ได้เป็นอย่างดีโดยในปีนี้จะเป็นการดำเนินโครงการในปีแรก และคาดว่าเมื่อดำเนินโครงการแล้วจะมี แรงงานสำเร็จการฝึกอบรมตามมาตรฐานฝึกมากกว่า ร้อยละ 80  

เนื้อหาการอบรม

ประกอบด้วย  4  ส่วน  เนื้อหาดังนี้

1.       Arduino

 • ความรู้ความใจเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน
 • การต่อวงจรพื้นฐานของ Arduino platform
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบอนุกรม
 • การเขียนโปรแกรมแสดงค่าออกจอ LCD
 • การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบI2C
 • การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.       Internet of Things

 • หลักการของ Internet of Things
 • โปรโตคอล MQTT
 • การใช้ Arduino ในการสื่อสารโดยใช้ MQTT Protocol
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Arduino และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ กับ Website ผ่าน Web Socket

3.      Raspberry Pi 3

 • หลักการพื้นฐานของ Raspberry Pi 3
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การนำ Raspberry Pi มาสร้างเป็น IoT Gateway
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Raspberry Pi และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol

4.       Node MCU

 • หลักการพื้นฐานของ Node MCU
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Node MCU และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol

 

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และวิทยากรภายนอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศักษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี
 • บุคคลทั่วไป (บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ และต้องการได้รับการพัฒนาฝีมือ)

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

รอบ

วันที่อบรม

ห้องอบรม

 ณ  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.

  เวลาอบรม  

(เสาร์-อาทิตย์)    

รอบที่ 1   

 วันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 พ.ย.  2560          

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ห้อง   304     

09.00- 16.00 น 

รอบที่ 2

 วันที่ 25 – 26 พ.ย.  และ 2 – 3 ธ.ค.  2560     

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ห้อง   304
      

 09.00- 16.00  น

รอบที่ 3

 วันที่ 16 – 17 และ  23 – 24 ธ.ค.  2560  

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ห้อง   304

 09.00- 16.00  น

รอบที่ 4

 วันที่ 13 – 14 และ  20 – 21 ม.ค.  2561  

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ห้อง   304

 09.00- 16.00  น       

 

การรับสมัคร

รอบ

วันที่อบรม

รับสมัคร

รอบที่ 1   

  วันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 พ.ย.  2560  

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  2 พฤศจิกายน  2560

รอบที่ 2

  วันที่ 25 – 26 พ.ย.  และ 2 – 3 ธ.ค.  2560      

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  15 พฤศจิกายน  2560   

รอบที่ 3

  วันที่ 16 – 17 และ  23 – 24 ธ.ค.  2560  

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  6  ธันวาคม  2560   

รอบที่ 4

  วันที่ 13 – 14 และ  20 – 21 ม.ค.  2561  

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  3  มกราคม  2561  

 

จำนวนรับสมัคร

รอบละ  40   คน

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!  

(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

ตารางการอบรม

รอบที่

เวลา

เนื้อหา  

 

08.30 – 09.00 น.                  

 ลงทะเบียน

รอบที่ 1

วันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 พ.ย.  2560                             

 

รอบที่ 2

วันที่ 25 – 26 พ.ย.  และ 2 – 3 ธ.ค.  2560                                           

 

รอบที่ 3   

วันที่ 16 – 17 และ  23 – 24 ธ.ค.  2560  

 

 

รอบที่ 4   

วันที่ 13 – 14 และ  20 – 21 ม.ค.  2561  

 

 

 

 

 

 

 

09.00 – 16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Arduino

 • ความรู้ความใจเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน
 • การต่อวงจรพื้นฐานของ Arduino platform
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบอนุกรม
 • การเขียนโปรแกรมแสดงค่าออกจอ LCD
 • การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบI2C
 • การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2   Internet of Things

 • หลักการของ Internet of Things
 • โปรโตคอล MQTT
 • การใช้ Arduino ในการสื่อสารโดยใช้ MQTT Protocol
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Arduino และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ กับ Website ผ่าน Web Socket

3   Raspberry Pi 3

 • หลักการพื้นฐานของ Raspberry Pi 3
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การนำ Raspberry Pi มาสร้างเป็น IoT Gateway
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Raspberry Pi และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol

4   Node MCU

 • หลักการพื้นฐานของ Node MCU
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Node MCU และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol

 

เงื่อนไข

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด และสอบผ่านเกิน 80% จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance) 

วิธีสมัคร

 •  สมัครผ่านระบบออนไลน์   http://www.it.kmitl.ac.th/wp-content/system/files/content/download%20(1).jpg   **ปิดรับสมัคร **  
 •   รอบที่ 1   (เต็มแล้ว)  ประกาศรายชื่อ       กรณี ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับด่วน เพื่อทางโครงการฯ จะได้แจ้งลำดับสำรองแทนที่ต่อไป                    
 •  รอบที่ 2   (เต็มแล้ว)  รอประกาศรายชื่อ          กรณี ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับด่วน เพื่อทางโครงการฯ จะได้แจ้งลำดับสำรองแทนที่ต่อไป                                                            
 •   รอบที่ 3   (เต็มแล้ว)  รอประกาศรายชื่อ      กรณี ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับด่วน เพื่อทางโครงการฯ จะได้แจ้งลำดับสำรองแทนที่ต่อไป                       
 •   รอบที่ 4   (เต็มแล้ว)  รอประกาศรายชื่อ        กรณี ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับด่วน เพื่อทางโครงการฯ จะได้แจ้งลำดับสำรองแทนที่ต่อไป                       

 

หมายเหตุ   สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  และคณะฯจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรม ทางเว็บไซต์ของคณะฯให้ทราบต่อไป      

(หากมีความจำเป็นสุดวิสัยที่ต้องยกเลิก โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนปิดรับสมัคร 3 วันทำการ)    

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี  โทร.  0 2723 4927   มือถือ   08 9699 7880

แฟกซ์   0 2723 4910  ในวันและเวลาราชการ

E-mail:    nutcharee@it.kmitl.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น” Introduction to ET Robot Programming With Java รุ่น 2

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม   คลิกที่นี่

หมายเหตุ  

1. ลงทะเบียนและพิธีเปิด เวลา 08.30 – 09.00 น.   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้อง 207 ชั้น 2

2. ตารางการอบรม (แจ้งให้ทราบทาง E-mail  ของผู้อบรม)

3. ผู้เข้าอบรมจะต้อง Download และเตรียมเอกสารอบรมมาด้วยตนเองให้เรียบร้อย (เว็บไซด์  Download  แจ้งทาง E-mail ของผู้อบรม)

4. การแต่งกาย  :  ควรแต่งกายแบบสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแบบแตะ