ข่าวและกิจกรรม

divider

📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัคร TCAS 63 รอบ 4 (Admission)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รอบท…

📢 คณะไอทีลาดกระบัง ประกาศขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 ประกอบกับมาต…

4 ช่องทางร้องเรียนการทุจริต – คณะไอทีลาดกระบัง

ต่อต้านทุจริต เพื่อประเทศไทยที่ใสสะอาด ..คณะไอทีลาดกระบังร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พบเห็นผู้ทำการทุจริตในคณะ..อย่างนิ่งเฉย ร่วมกันเป็นหู…

คณะไอทีลาดกระบังรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ เปิดร…

คณะไอทีลาดกระบังต่อต้านการทุจริต

“ทุจริตสินบน มีความผิด ต้องรับโทษทางวินัย” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมต่อต้านการทุจริตในองค์กร …

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS 63 รอบ 2 (โควตา) ของคณะไอทีลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House - TCAS 63 รอบ 2 (โควตา) คลิกเพ…

📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรีระดับบัณฑิต (โท-เอก) 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญา…

📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อ ป.โท ในโครงการแววนวัตกร (4+1)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญตรีทุกคณะในรั้ว สจล. สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท …

📢 คณะไอทีลาดกระบังเลื่อนประกาศรายชื่อ Clearing House TCAS 63 รอบ 2 (โควตา)

จากประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 ใหม่ทั้งหมด ซึ่…

📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตร…