เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่งภูมิภาคอาเซียน

 • 2537

  โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537

 • 2539

  ได้รับสถาปนาเป็นส่วนราชการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2539 คณะฯ ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรแรก ซึ่งมีสองแขนงวิชา คือ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Management) และ วิทยาการสารสนเทศ (Information Science) โดยเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2538

 • 2545

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความแข็งแรงทางด้านวิชาการและคุณธรรม เพื่อตอบสนองสังคม รวมทั้งเป็นการปูพื้นฐานบัณฑิตเพื่อต่อยอดเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกาษา 2546

 • 2547

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2547

 • 2551

  ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เป็น 2 แขนงวิชา คือ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (Infornation System Technologies - IST) และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (Information Technology and Management - ITM)

 • 2552

  ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (Information System Technologies - IST) และ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (Information Technology and Management - ITM)

 • 2554

  ปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ให้เป็นไปตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยหลักสูตรของ ป.โท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) แบ่งเป็น 4 แขนงวิชา คือ

  1. แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (IS)
  2. แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST)
  3. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (NST)
  4. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)

ค่านิยม

IT@WORKS

บุคลากร นักศึกษา และบัณฑิตของคณะ มีความสามารถทำงานได้จริง และเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตลักษณ์

บัณฑิตพร้อมทำงาน (IT Prompt)

บัณฑิตมีความรู้และทักษะพร้อมในการทำงานที่ตรงกับสายงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามหลักสูตรที่ศึกษา

เอกลักษณ์

นวัตกรรมล้ำสมัย

คณะเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม