รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท – เอก

divider

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โท-เอก 2/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) คณะไอทีลาดกระบัง 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต (โท-เอก) ประจำภาคเรี…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ ระดับบัณฑิต (โท-เอก) 1/2563

📢 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ในระดับบัณฑิต (โท-เอก) ประจ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนระดับบัณฑิต 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการรับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบั…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตฯ 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภ…

📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อ ป.โท ในโครงการแววนวัตกร (4+1)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญตรีทุกคณะในรั้ว สจล. สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท …

📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตร…

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับ ป.เอก (อินเตอร์) 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช…