รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท – เอก

divider

📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อ ป.โท ในโครงการแววนวัตกร (4+1)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญตรีทุกคณะในรั้ว สจล. สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท …

📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตร…

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับ ป.เอก (อินเตอร์) 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือก ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษ…

คณะไอทีลาดกระบังเปิดรับสมัครทุน โท-เอก (2/2562)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนสำหรับผู้ที่สนใจ ขอรับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ใ…

ไอทีลาดกระบังเปิดรับ นศ.ใหม่ โท-เอก 2/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 …