รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท – เอก

divider

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา…

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับนศ.ใหม่ โท-เอก 1/2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียน…

รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2560 คลิกที่นี่

***ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ นำเอกสารมายื่นวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560) ดังนี้***

1. สำเนาทรานสคริปฉบับสมบูรณ์ หรือเอกสารรับรองผลการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน (ในกรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรี) 

2. หนังสือรับรอง (Recommendation) /แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท แผน ก ๑) 

3. สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้สมัครปริญญาเอก)                 

   *** สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก ยื่นสำเนาทรานสคริปทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ***

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ โท-เอก 2/2560

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ โท-เอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ปีการศึกษา 2/2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ปีการศึกษา 2/2560

***ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2560  รายละเอียดคลิกที่นี่
***ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/index.php

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคคลากรทางการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสัมภาษณ์

 

คลิกที่นี่

 

   ** ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์  www.reg.kmitl.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 (กำหนดวันดูท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว สถาบันจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **

 

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด

กำหนดการ

หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา

28 กรกฎาคม 2560

ดูรายละเอียดการสมัคร

หรือประกาศรายชื่อ

ต่าง ๆ  ได้ทางเว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th

และ www.it.kmitl.ac.th

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ณ สำนักทะเบียน)

1 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียนเรียน (ผ่านเว็บไซต์)

2-4 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคคลากรทางการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสัมภาษณ์
 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน ที่มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน ที่มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว  เข้ารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00-12:00 น. ณ สำนักทะเบียนปละประมวลผล ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา **

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ชำระเงิน และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ชำระเงิน และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว  เข้ารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00-12:00 น. ณ สำนักทะเบียนปละประมวลผล ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา **