เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) 1/25667

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมเปิดรับสมัครยื่นขอทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

เปิดรับ 2 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 แขนงวิชา ประกอบด้วย

  • แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล (DTI)

2. สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

กลุ่มเรียนในเวลาราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์) : แผนวิจัย ก1 และ ก2
กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) : แผน ข

 

หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับ 2 สาขาวิชา

1.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

 

โครงการแววนวัตกร (4+1)

เปิดรับเข้าศึกษาต่อสำหรับแผนทำวิจัย ก1 ใน 2 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

 

ทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร)

  • ปริญญาโท (สำหรับผู้เรียน แผนวิจัย ก1 เท่านั้น)
  • ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)

.

📋 หมดเขตรับสมัคร: 15 พฤษภาคม 2567

**(เริ่มเรียนประมาณเดือนกรกฎาคม 2567)**

.

[คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2723 4942 และ 0 2723 4945