วิจัยและนวัตกรรม

ห้องปฏิบัติการ

IT Journal

คณะตระหนักถึงความสำคัญของบทความวิชาการที่มีคุณภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อการเรียนการสอน ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป จึงได้จัดทำวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบังขึ้น เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่บทความวิชาการ

ดูวารสาร

บทความวิจัย

ผลงานบทความวิจัยของบุคลากรคณะ ทั้งประเภทการประชุมทางวิชาการ และประเภทวารสาร

ดูบทความวิจัย