ITA

divider

1. การบริหารคณะ

1.1 โครงสร้างองค์กร

1.2 โครงสร้างการบริหาร

1.3 รายงานการจัดทำแผนกลยุทธ์ 15 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (จัดทำเมื่อ 19 ธ.ค. 62)

1.4 แผนบริหารงาน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566

1.5 รายงานผลการประเมินตนเอง (Good Faculty Report : GFR) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.6 รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน

2. การบริหารเงินงบประมาณ

2.1 แผนการใช้จ่ายเงิน

  • ประมาณการรายรับรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
  • ประมาณการรายรับรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

 2.2 การใช้จ่ายเงินรายเดือน

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

  • การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2563

4. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ผลการประเมินความโปร่งใส

เอกสารเสริมสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เอกสารเผยแพร่วันที่ 10 ต.ค. 2563
เอกสารเผยแพร่วันที่ 24 มี.ค. 2564

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

5. ร้องเรียนการทุจริตหรือเรื่องทั่วไป