หลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปริญญาตรี

4 ปี

รายละเอียด

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรี

4 ปี

รายละเอียด

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาตรี

4 ปี

รายละเอียด

โครงการแววนวัตกร

หลักสูตรปริญญาตรี ควบ ปริญญาโท

5 ปี

รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปริญญาโท

2 ปี

รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปริญญาเอก

3 ปี

รายละเอียด
ดาวน์โหลดแผ่นพับหลักสูตร