อบรมและบริการสังคม

ดูตารางการอบรม

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรมทางวิชาการ

หลักสูตรอบรมทางวิชาการโดยมีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้านอันทันสมัย

หลักสูตรอบรมวิชาการแก่ชุมชน

เป็นหลักสูตรที่ อาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คัดสรรหัวข้อที่ทันสมัย เหมาะสมกับชุมชน สังคม และเหมาะสมกับ บุคคลทั่วไป ทั้งวัยเรียน วัยแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้ เช่น

  • หลักสูตร Internet of Things Implementation
  • หลักสูตร การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น
  • หลักสูตร อบรมทางวิชาการให้ครูคอมพิวเตอร์

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

เป็นหลักสูตรพิเศษ ที่ทางคณะจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัย พร้อมออกไปทำงาน เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม เช่น

  • หลักสูตร Startup
  • หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับสัมภาษณ์งาน
  • หลักสูตร การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล NoSQL