อบรมและบริการสังคม

ดูตารางการอบรม

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรมทางวิชาการ

หลักสูตรอบรมทางวิชาการโดยมีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้านอันทันสมัย

หลักสูตรอบรมวิชาการแก่ชุมชน

เป็นหลักสูตรที่ อาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คัดสรรหัวข้อที่ทันสมัย เหมาะสมกับชุมชน สังคม และเหมาะสมกับ บุคคลทั่วไป ทั้งวัยเรียน วัยแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้ เช่น

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

เป็นหลักสูตรพิเศษ ที่ทางคณะจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัย พร้อมออกไปทำงาน เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม เช่น