ดาวน์โหลด

แผ่นพับหลักสูตร

divider
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)