รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) 2/2567

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 พิเศษ!!! ผู้สมัครสามารถยื่นขอทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2567

✅ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับใน 2 สาขาวิชา

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

 

✅ ปริญญาโท เปิดรับแผนทำวิจัย ก1 (Thesis) ใน 2 สาขาวิชา

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

[คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

สอบถามข้อมูล โทร.0 2723 4942 และ 0 2723 4945