ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567

ขอเชิญนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ระดับปริญญาตรี โท และเอก ทุกท่าน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ระดับปริญญาตรี
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบเช้า: เวลา 08:30 น. – 12:00 น. (สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร IT)
รอบบ่าย: 13:00 น. – 16:00 น. (สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร DSBA และ AIT)
สถานที่: หอประชุมใหญ่คณะ (Auditorium) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ทุกหลักสูตร)
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567
เวลา 09:00 น. – 11:00 น.
สถานที่: ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

สอบถามข้อมูล โทร. 0 2723 4940 (ในวันและเวลาราชการ)