ข่าวการอบรม

divider

ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่น 13

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เปิดอบรม  "หลักสูตร  CCNA  สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 13" (The  13th  CCNA for Instructor of Cisco Networking Academy Program) จัดให้สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสาชิกของโครงการ CNAP  

 

หลักสูตรอบรม แบ่งเป็น  3  หลักสูตรย่อย ดังนี้

1)   หลักสูตร   CCNA  1-2                    2)    หลักสูตร   CCNA  3-4 or  Fast  Track              3)   หลักสูตร   CCNA  Security

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและทำการสมัครได้ที่ :   http://www.it.kmitl.ac.th/acad-services/training-course/cnap          หรือสอบถามเพิ่มเติม   โทร.  0 2723 4927   และ  08 9699 7880   แฟกซ์:  0 2723 4910  (ในวันและเวลาราชการ)                           อีเมล: nutcharee@it.kmitl.ac.th

ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่น 12

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เปิดอบรม  "หลักสูตร  CCNA  สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 12" (The  12th  CCNA for Instructor of Cisco Networking Academy Program) จัดให้สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสาชิกของโครงการ CNAP  

หลักสูตรอบรม แบ่งเป็น  2  หลักสูตรย่อย ดังนี้

             1)   หลักสูตร   CCNA  1-2                    2)    หลักสูตร   CCNA  3-4 or  Fast  Track

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และทำการสมัครได้ที่ :   http://www.it.kmitl.ac.th/acad-services/training-course/cnap                  หรือสอบถามเพิ่มเติม   โทร.  0 2723 4927   และ  08 9699 7880   แฟกซ์:  0 2723 4910  (ในวันและเวลาราชการ)                           อีเมล: nutcharee@it.kmitl.ac.th

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น”

หลักการและเหตุผล

การเรียนรู้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยและหลายแหล่งความรู้ แต่ความรู้จะไม่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนหากไม่เริ่มต้นที่สมองของผู้เรียน บางคนไม่ทราบว่าสมองของตนเองมีศักยภาพเพียงใดในการสร้างความคิดใหม่ๆ บางคนใช้สมองแต่ไม่รู้จักการควบคุมให้ทะยานไปสู่เป้าหมายจนคว้าความสำเร็จมาได้ ดังนั้นการใช้สมองให้เป็น ให้มีประสิทธิภาพจนนำไปสู่การลงมือที่ไร้เงื่อนไขและคว้าความสำเร็จนได้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้การใช้สมองให้มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้ใช้ความสามารถของตนเองให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ
 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต

วิทยากร

 • ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล กรรมการผู้จัดการบริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด : นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ
 • คุณชัชญา สุทธิมา  รองประธานกรรมการบริษัท เอเซียนโซลาร์ จำกัด : เจ้าของฉายา Options Princess เมืองไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาระดับชั้นปี  2 – 4  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล., อาจารย์,เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลาและสถานที่

วันที่ 12 ตุลาคม  2558    ตั้งแต่เวลา  09.00-12.00 น.  ณ ห้อง 226  ชั้น 2  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

การรับสมัคร    

รับตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม  2558

จำนวนรับสมัคร  

 จำนวน  50 คน

วิธีสมัคร      

 สมัครผ่านระบบออนไลน์      

ค่าลงทะเบียน 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย….ฟรี

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี    โทร  0 2723 4927  หรือ  มือถือ  08 966 7880

E-mail :   nutcharee@it.kmitl.ac.th

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Mobile Technology and Internet of things in Japan

หลักการและเหตุผล

           ด้วยความก้าวหน้าทางด้านอินเตอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทั้งหมด ผนวกกับแนวโน้มของจำนวนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 11.4 ต่อปี และจากการคาดการไว้ว่าจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51 ก่อนปี ค.ศ. 2020 อีกทั้งแนวโน้มของการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามบ้าน เช่น กล้องวงจนปิด มิเตอร์อิจฉริยะ ระบบควบคุมแสงสว่างและอุณหภูมิ อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกเชื่อมต่อแบบเครื่องสู่เครื่อง (Machine-to-Machine:M2M) มากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดการว่าก่อนปี ค.ศ. 2020 จะมีจำนวนการเชื่อมต่อแบบ M2Mเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของการใช้งานทั้งหมด จากแนวโน้มดังกล่าวเป็นแรงขับเคลื่อนให้นักวิจัยและพัฒนาให้ความสนใจและพยายามพัฒนาให้ใช้งานได้จริง ซึ่งรู้จักกันในนาม Internet of Things: IoT

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัตรผู้สมัคร

คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคคลทั่วไป    

ระยะเวลาและสถานที่

วันที่  20  สิงหาคม 2558     ตั้งแต่เวลา 13.30 น.-15.30 น.  ณ ห้อง Auditorium  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร    

รับตั้งแต่บัดนี้ –  19  สิงหาคม  2558

จำนวนรับสมัคร  

 จำนวน  — คน

วิธีสมัคร      

 สมัครผ่านระบบออนไลน์      

ค่าลงทะเบียน 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ….Free 

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี    โทร  0 2723 4927  หรือ  มือถือ  08 966 7880

E-mail :   nutcharee@it.km

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หัวข้อ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วยไมโครซอฟท์ ASP.NET 4.0

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก ทั้งการใช้งานส่วนบุคคลรวมทั้งในองค์กรและภาคธุรกิจ การใช้งานที่พบส่วนมากจะเป็นลักษณะเว็บแอปพลิเคชั่นผ่านทางบราวเซอร์ (Browser) ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานในองค์กร การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การใช้งานเพื่อการบันเทิง ตลอดจนการทำธุรกรรมซื้อขายในลักษณะพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นต้น การที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นให้ประสบความสำเร็จ และตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้โดยเฉพาะในองค์กร และภาคธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy)นั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาดังกล่าว (ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) จึงทำให้ต้องอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น การศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือของไมโครซอฟท์ ASP.NET จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยทำให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่นในปัจจุบันแล้ว ยังสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นได้ในทางปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง องค์กร และภาคธุรกิจ ให้สามารถก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งยังเป็นการช่วยเสริมศักยภาพของบุคลากรทางด้านไอที (IT) ของประเทศชาติต่อไป

วิทยากร

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)  

ระยะเวลาและสถานที่

วันที่ 11-12, 18-19 และ 25 กรกฎาคม  2558  จำนวน 5 วัน   ตั้งแต่เวลา  09.00-16.00 น.  ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร    

รับตั้งแต่บัดนี้ –  8  กรกฎาคม  2558

จำนวนรับสมัคร  

 จำนวน  45 คน

วิธีสมัคร      

 สมัครผ่านระบบออนไลน์      

ค่าลงทะเบียน 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี    โทร  0 2723 4927  หรือ  มือถือ  08 966 7880

E-mail :   nutcharee@it.kmitl.ac.th

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง “การนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร”

หลักการ

การขับเคลื่อนประเทศให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นั้น จำเป็นต้องขับเคลื่อนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SME) ให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพราะธุรกิจ SME เป็นวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) อย่างไรก็ตามธุรกิจ SME ในปัจจุบัน SME จำนวนมากยังขาดการนำระบบสารสนเทศระดับองค์กร (Enterprise Systems) ที่มีศักยภาพมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับ SME

ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของ SME ให้สามารถแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดทำ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนด้วยการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร" ซึ่ง  ERP เป็นระบบสารสนเทศที่รองรับทำงานและเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจในองค์กร จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ จากการลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน และมีสารสนเทศสำหรับการวางแผนและตัดสินใจ

หลักสูตร

        เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติในการทดลองใช้ระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก

1   แนะนำการนำระบบ ERP มาใช้เชิงกลยุทธ์ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

2   ปฏิบัติการทดลองใช้ระบบ ERP-SAP Business One

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ประจำของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้บริหาร SME

 • ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

 • จัดอบรม……… 2558  จำนวน 1 วัน 
 • ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.00 น. ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง 
 • ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

การรับสมัคร

ค่าลงทะเบียนอบรม

 ชำระค่าลงทะเบียน         อัตราท่านละ    2,000   บาท    (รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน   
 • โอนเงินค่าลงทะเบียน  เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร   เลขที่ บัญชี 088-2-246563   ชื่อบัญชี   “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”  
 • กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน มาที่คุณนุชรี  FAX 0-2723-4910  หรือ E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th
 • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ อีกครั้งหลังโอนเงิน และ ส่งหลักฐานแล้ว

***  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ***

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนการอบรมแล้ว แต่ต้องการยกเลิกการอบรมจะต้องแจ้งยกเลิกภายในวันที่ …… 2558  โดยคณะฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ 70% หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถขอยกเลิกการอบรมได้

 

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0-2723-4927 , 0-2723-4925 หรือ มือถือ: 08-9699-7880

FAX: 0 -2723-4910 ในวันและเวลาราชการ

E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th

ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร Internet of Things โดยใช้ Arduino

Internet of Things โดยใช้ Arduino

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดอบรมหลักสูตร

การพัฒนาอุปกรณ์บนแนวคิด Internet of Things โดยใช้ Arduino platform โดยการสนับสนุนจากสมาคม ECTI

ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์บนแพลตฟอร์ม Arduino, การต่อวงจร, การเขียนโปรแกรม Arduino ติดต่ออุปกรณ์ต่างๆ, เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , การสื่อสารโดยใช้  MQTT  Protocol สำหรับงาน M2M (Machine to Machine) โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถทำงานบนแนวคิดของ Internet of Things

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและทำการสมัครได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1344 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2558 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2723-4927, 0 2723-4925 และ 08 9699 7880 แฟกซ์: 0 2723-4910 (ในวันและเวลาราชการ) อีเมล: nutcharee@it.kmitl.ac.th

หลักสูตร การพัฒนาอุปกรณ์บนแนวคิดของ Internet of Things โดยใช้ Arduino platform โดยการสนับสนุนจากสมาคม ECTI

หลักการ

ในภาวะปัจจุบันที่เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างแพร่หลาย ทำให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันระบบสารสนเทศได้เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์มากขึ้น อาทิเช่น การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ  การอ่าน การวัดค่าจากเซนเซอร์ต่างๆ แล้วส่งมาประมวลผลผ่านระบบสารสนเทศ ได้มีการพัฒนามากขึ้นตามลำดับ จนเป็นแนวคิดของ Internet of Things ที่สามารถให้ อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน เครือข่าย Internet

ในฐานะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมด้านสถานที่ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ซึ่งคณะฯได้เล็งเห็น และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไมโครคอนโทรเลอร์ โดยได้เลือกใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino platform มาใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ที่ทำงานบนแนวคิดของ Internet of Things เนื่องจาก Arduino เป็นโครงการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ของตระกูล AVR แบบ Open Source และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C ซึ่งสามารถศึกษา และเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งปัจจุบัน Arduino ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงสามารถหาข้อมูลต่างๆได้ง่าย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดโครงการนี้ ในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการก้าวไปของเทคโนโลยีในยุคสมัย เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะทางด้าน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino platform ไปใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถทำงานบนแนวคิดของ Internet of Things เพื่อสร้างงานนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป

หลักสูตร

หลักสูตรอบรม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 •  ส่วนที่ 1      Arduino               

–  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยบกับไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน

–  การต่อวงจรพื้นฐานของ  Arduino  platform

–  การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต

–  การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต

–  การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบอนุกรม

–  การเขียนโปรแกรมแสดงค่าออกจาก  LCD

–  การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบ  I2C

–  การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 •  ส่วนที่ 2      Internet of Things

–  หลักการของ  Internet  of  Things

–  โปรโตคอล  MQTT

–  การใช้ Aroduino ในการสื่อสารโดยใช้  MQTT  Protocol

–  การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่าน MQTT

–  การเชื่อมต่ออุปกรณ์ กับ Website โดยใช้ MQTT

วิทยากร

คณาจารย์ประจำของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ม.5 ขึ้น ม.6 หรือ เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
 • บุคลากร  นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ หรือผู้ที่เกี่ยว่ข้องกับงานด้านเทคโนโลยี  Internet of Things
 • สมาชิกสมาคม ECTI

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

 • จัดอบรมระหว่างวันที่ 11-12 และ 18-19  กรกฎาคม  2558  จำนวน 4 วัน 
 • ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.00 น. ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง เฉพาะวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์
 • ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  8 กรกฎาคม  2558       (รวมจำนวน 40  คน)

 • นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ม.5 ขึ้น ม.6 หรือ เพิ่งสำเร็จการศึกษา) และบุคคลทั่วไป        จำนวน   30   คน
 • บุคลากร  นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                               จำนวน   10   คน

ค่าลงทะเบียนอบรม

 • นักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ม.5 ขึ้น ม.6 หรือเพิ่งสำเร็จการศึกษา)   และ บุคคลทั่วไป

                           ชำระค่าลงทะเบียน                          อัตราท่านละ    7,000   บาท

 • บุคลากร  นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

                           ชำระค่าลงทะเบียน                          อัตราท่านละ    5,500   บาท

 • สมาชิกสมาคม ECTI

                           ชำระค่าลงทะเบียน                          อัตราท่านละ    6,500   บาท

  **ค่าลงทะเบียน (รวมค่าบอร์ดทดลอง Arduino และอุปกรณ์อื่นๆ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน   
 • โอนเงินค่าลงทะเบียน  เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร   เลขที่ บัญชี 088-259832-6   ชื่อบัญชี   “โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.กระทำการแทนโดย นายนพพร โชติกกำธรและนางสาวพิจิตรา สุวรรณศรี" 
 • ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสาร หรือ ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี
 • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ อีกครั้งหลังโอนเงิน และ ส่งหลักฐานแล้ว

***  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ***

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนการอบรมแล้ว แต่ต้องการยกเลิกการอบรมจะต้องแจ้งยกเลิกภายในวันที่  30  มิถุนายน  2558  โดยคณะฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ 70% หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถขอยกเลิกการอบรมได้

 

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 , 0 2723 4925 หรือ มือถือ: 08 9699 7880

แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ

E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th

โครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น” Introduction to ET Robot Programming With Java รุ่น 2

หลักการ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้รับความสนใจในหมู่เยาวชนในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสังเกตุได้จากกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดขึ้น ทั้งในรูปแบบของการแข่งขันและการฝึกอบรม ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นฐาน ดังนั้น โครงการนี้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของหุ่นยนต์ในเบื้องต้นโดยใช้เทคโนโลยีฝังตัวสาเร็จรูปร่วมกับการโปรแกรมด้วยภาษาจาวาทั้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์อีทีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาและการประยุกต์ภาษาจาวาในการโปรแกรมเพื่อควบคุมเซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์ของหุ่นยนต์ให้สามารถดาเนินการตามภารกิจที่กาหนดได้โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นสามารถนาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการศึกษาระดับสูงขึ้นหรือสามารถนาไปพัฒนาหุ่นยนต์สาเร็จรูปให้ใช้งานได้จริงหรือเทียบเท่าหุ่นยนต์ที่มีสมรรถนะชั้นสูงได้รวมทั้งนาความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

เนื้อหาการอบรม

ประกอบด้วยภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ  เนื้อหาดังนี้

 • การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเบื้องต้น
 • โครงสร้างองค์ประกอบและการจัดสร้างหุ่นยนต์อีที
 • การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยภาษาจาวา

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  (กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน)

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในวันที่  25 มิ.ย.และ 1-2 ก.ค  2560  (เสาร์และอาทิตย์) จำนวน  3  วัน   ตั้งแต่เวลา   09.00 – 16.00 น.  ณ  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ปิดรับสมัคร 

จำนวนรับสมัคร

30 คน

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!   ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตารางการอบรม

วันที่ เวลา รายการ  (ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ)

วันที่ 1   

  08.30 – 09.00 น.  

  09.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเบื้องต้น

วันที่ 2

  09.00 – 16.00 น โครงสร้างองค์ประกอบและการจัดสร้างหุ่นยนต์อีที               

วันที่ 3

  09.00 – 16.00 น การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยภาษาจาวา

วิธีสมัคร

1.  สมัครผ่านระบบออนไลน์      ** ปิดรับสมัคร **        

ประกาศรายชื่อ                                                                                         

2.  Upload หลักฐานการสมัคร (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ ใบรับรองการศึกษา หรือ ปพ.1)   คลิ๊ก  

หมายเหตุ   สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  และคณะฯจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรม ทางเว็บไซต์ของคณะให้ทราบต่อไป                                   (หากมีความจำเป็นสุดวิสัยที่ต้องยกเลิก โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนปิดรับสมัคร 3 วันทำการ)    

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี  โทร.  0 2723 4927   มือถือ   08 9699 7880

แฟกซ์   0 2723 4910  ในวันและเวลาราชการ

E-mail:    nutcharee@it.kmitl.ac.th

หลักสูตร “การอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์”

หลักการและเหตุผล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน จึงจัดโครงการอบรมระยะสั้นขึ้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ  โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่บุคลากรตำรวจในพื้นที่เขตลาดกระบัง และชุมชนใกล้เคียง

  

เนื้อหาการอบรม

– ความรู้พื้นฐานทางด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการดูแลรักษา

 

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็น บุคลากรตำรวจในพื้นที่เขตลาดกระบัง หรือชุมชนใกล้เคียง ผู้มีความสนใจทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

วันที่ 17  ธันวาคม  2557    รวมทั้งสิ้น 1 วัน  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

 

การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง   11  ธันวาคม  2557                        จำนวน  30  ท่าน

 

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!!   ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

ตารางการอบรม

วันที่ เวลา รายการ
วันที่   17   ธันวาคม   2557

08.30 – 09.00 น.  

09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 16.00 น.

 

 

ลงทะเบียน

 ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 พัก

 ความรุ้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการดูแลรักษา

 อื่นๆ

 

 

วิธีสมัคร

 • ดาว์นโหลด แบบตอบรับเข้ารับการอบรม  
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับ ทาง E-mail หรือ แฟกซ์

หมายเหตุ   ** สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  และคณะฯจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรม ทางเว็บไซต์ ให้ทราบต่อไป

(หากมีความจำเป็นสุดวิสัยที่ต้องยกเลิก โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนปิดรับสมัคร 3 วัน)

 

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 , 0 2723 4925 หรือ มือถือ: 08 9699 7880

แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ

E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th