ข่าวการอบรม

divider

อบรม Workshop “Python for Data Science”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Python for Data Science” ให้กับนักศ…

ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่น 14

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เปิดอบรม  "หลักสูตร  CCNA  สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 14" (The  14th  CCNA for Instructor of Cisco Networking Academy Program) จัดให้สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสาชิกของโครงการ CNAP  

 

หลักสูตรอบรม แบ่งเป็น  3  หลักสูตรย่อย ดังนี้

1)   หลักสูตร   CCNA  1-2                    

2)    หลักสูตร   CCNA  3-4 or  Fast  Track            

 3)   หลักสูตร   CCNA  Security

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและทำการสมัครได้ที่ :  

 http://www.it.kmitl.ac.th/acad-services/training-course/cnap   หรือสอบถามเพิ่มเติม

โทร.  0 2723 4927   และ  08 9699 7880

แฟกซ์:  0 2723 4910  (ในวันและเวราชการ)  อีเมล: nutcharee@it.kmitl.ac.th

โครงการอบรม “การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things”

Unknown Object

หลักการ

จากกรอบแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ในฐานะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในช่วงวัยนักศึกษา ซึ่งตรงกับแผนการพัฒนาฯ ในวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) พบว่าในช่วงวัยนี้มียุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ การพัฒนาศักยภาพคนไทย การสร้างความมั่นคงในชีวิต และ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ดังนั้นในโครงการนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนไทย โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 จะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาแรงงานในสาขาที่ขาดแคลนหรืออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ และ พบว่าปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแรงงานได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างสรรงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติต่อไป

ทางโครงการจึงได้จัดทำ โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thingsให้กับนักศึกษาระดับ ปวส และระดับปริญญาตรี รวมไปถึงบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Internet of Things ได้เป็นอย่างดีโดยในปีนี้จะเป็นการดำเนินโครงการในปีแรก และคาดว่าเมื่อดำเนินโครงการแล้วจะมี แรงงานสำเร็จการฝึกอบรมตามมาตรฐานฝึกมากกว่า ร้อยละ 80  

เนื้อหาการอบรม

ประกอบด้วย  4  ส่วน  เนื้อหาดังนี้

1.       Arduino

 • ความรู้ความใจเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน
 • การต่อวงจรพื้นฐานของ Arduino platform
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบอนุกรม
 • การเขียนโปรแกรมแสดงค่าออกจอ LCD
 • การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบI2C
 • การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.       Internet of Things

 • หลักการของ Internet of Things
 • โปรโตคอล MQTT
 • การใช้ Arduino ในการสื่อสารโดยใช้ MQTT Protocol
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Arduino และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ กับ Website ผ่าน Web Socket

3.      Raspberry Pi 3

 • หลักการพื้นฐานของ Raspberry Pi 3
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การนำ Raspberry Pi มาสร้างเป็น IoT Gateway
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Raspberry Pi และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol

4.       Node MCU

 • หลักการพื้นฐานของ Node MCU
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Node MCU และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol

 

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และวิทยากรภายนอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศักษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี
 • บุคคลทั่วไป (บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ และต้องการได้รับการพัฒนาฝีมือ)

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

รอบ

วันที่อบรม

ห้องอบรม

 ณ  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.

  เวลาอบรม  

(เสาร์-อาทิตย์)    

รอบที่ 1   

 วันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 พ.ย.  2560          

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ห้อง   304     

09.00- 16.00 น 

รอบที่ 2

 วันที่ 25 – 26 พ.ย.  และ 2 – 3 ธ.ค.  2560     

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ห้อง   304
      

 09.00- 16.00  น

รอบที่ 3

 วันที่ 16 – 17 และ  23 – 24 ธ.ค.  2560  

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ห้อง   304

 09.00- 16.00  น

รอบที่ 4

 วันที่ 13 – 14 และ  20 – 21 ม.ค.  2561  

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ห้อง   304

 09.00- 16.00  น       

 

การรับสมัคร

รอบ

วันที่อบรม

รับสมัคร

รอบที่ 1   

  วันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 พ.ย.  2560  

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  2 พฤศจิกายน  2560

รอบที่ 2

  วันที่ 25 – 26 พ.ย.  และ 2 – 3 ธ.ค.  2560      

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  15 พฤศจิกายน  2560   

รอบที่ 3

  วันที่ 16 – 17 และ  23 – 24 ธ.ค.  2560  

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  6  ธันวาคม  2560   

รอบที่ 4

  วันที่ 13 – 14 และ  20 – 21 ม.ค.  2561  

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  3  มกราคม  2561  

 

จำนวนรับสมัคร

รอบละ  40   คน

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!  

(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

ตารางการอบรม

รอบที่

เวลา

เนื้อหา  

 

08.30 – 09.00 น.                  

 ลงทะเบียน

รอบที่ 1

วันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 พ.ย.  2560                             

 

รอบที่ 2

วันที่ 25 – 26 พ.ย.  และ 2 – 3 ธ.ค.  2560                                           

 

รอบที่ 3   

วันที่ 16 – 17 และ  23 – 24 ธ.ค.  2560  

 

 

รอบที่ 4   

วันที่ 13 – 14 และ  20 – 21 ม.ค.  2561  

 

 

 

 

 

 

 

09.00 – 16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Arduino

 • ความรู้ความใจเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน
 • การต่อวงจรพื้นฐานของ Arduino platform
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบอนุกรม
 • การเขียนโปรแกรมแสดงค่าออกจอ LCD
 • การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบI2C
 • การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2   Internet of Things

 • หลักการของ Internet of Things
 • โปรโตคอล MQTT
 • การใช้ Arduino ในการสื่อสารโดยใช้ MQTT Protocol
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Arduino และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ กับ Website ผ่าน Web Socket

3   Raspberry Pi 3

 • หลักการพื้นฐานของ Raspberry Pi 3
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การนำ Raspberry Pi มาสร้างเป็น IoT Gateway
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Raspberry Pi และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol

4   Node MCU

 • หลักการพื้นฐานของ Node MCU
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Node MCU และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol

 

เงื่อนไข

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด และสอบผ่านเกิน 80% จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance) 

วิธีสมัคร

 •  สมัครผ่านระบบออนไลน์   http://www.it.kmitl.ac.th/wp-content/system/files/content/download%20(1).jpg   **ปิดรับสมัคร **  
 •   รอบที่ 1   (เต็มแล้ว)  ประกาศรายชื่อ       กรณี ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับด่วน เพื่อทางโครงการฯ จะได้แจ้งลำดับสำรองแทนที่ต่อไป                    
 •  รอบที่ 2   (เต็มแล้ว)  รอประกาศรายชื่อ          กรณี ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับด่วน เพื่อทางโครงการฯ จะได้แจ้งลำดับสำรองแทนที่ต่อไป                                                            
 •   รอบที่ 3   (เต็มแล้ว)  รอประกาศรายชื่อ      กรณี ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับด่วน เพื่อทางโครงการฯ จะได้แจ้งลำดับสำรองแทนที่ต่อไป                       
 •   รอบที่ 4   (เต็มแล้ว)  รอประกาศรายชื่อ        กรณี ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับด่วน เพื่อทางโครงการฯ จะได้แจ้งลำดับสำรองแทนที่ต่อไป                       

 

หมายเหตุ   สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  และคณะฯจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรม ทางเว็บไซต์ของคณะฯให้ทราบต่อไป      

(หากมีความจำเป็นสุดวิสัยที่ต้องยกเลิก โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนปิดรับสมัคร 3 วันทำการ)    

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี  โทร.  0 2723 4927   มือถือ   08 9699 7880

แฟกซ์   0 2723 4910  ในวันและเวลาราชการ

E-mail:    nutcharee@it.kmitl.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น” Introduction to ET Robot Programming With Java รุ่น 2

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม   คลิกที่นี่

หมายเหตุ  

1. ลงทะเบียนและพิธีเปิด เวลา 08.30 – 09.00 น.   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้อง 207 ชั้น 2

2. ตารางการอบรม (แจ้งให้ทราบทาง E-mail  ของผู้อบรม)

3. ผู้เข้าอบรมจะต้อง Download และเตรียมเอกสารอบรมมาด้วยตนเองให้เรียบร้อย (เว็บไซด์  Download  แจ้งทาง E-mail ของผู้อบรม)

4. การแต่งกาย  :  ควรแต่งกายแบบสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแบบแตะ

ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่น 13

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เปิดอบรม  "หลักสูตร  CCNA  สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 13" (The  13th  CCNA for Instructor of Cisco Networking Academy Program) จัดให้สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสาชิกของโครงการ CNAP  

 

หลักสูตรอบรม แบ่งเป็น  3  หลักสูตรย่อย ดังนี้

1)   หลักสูตร   CCNA  1-2                    2)    หลักสูตร   CCNA  3-4 or  Fast  Track              3)   หลักสูตร   CCNA  Security

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและทำการสมัครได้ที่ :   http://www.it.kmitl.ac.th/acad-services/training-course/cnap          หรือสอบถามเพิ่มเติม   โทร.  0 2723 4927   และ  08 9699 7880   แฟกซ์:  0 2723 4910  (ในวันและเวลาราชการ)                           อีเมล: nutcharee@it.kmitl.ac.th

ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่น 12

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เปิดอบรม  "หลักสูตร  CCNA  สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 12" (The  12th  CCNA for Instructor of Cisco Networking Academy Program) จัดให้สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสาชิกของโครงการ CNAP  

หลักสูตรอบรม แบ่งเป็น  2  หลักสูตรย่อย ดังนี้

             1)   หลักสูตร   CCNA  1-2                    2)    หลักสูตร   CCNA  3-4 or  Fast  Track

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และทำการสมัครได้ที่ :   http://www.it.kmitl.ac.th/acad-services/training-course/cnap                  หรือสอบถามเพิ่มเติม   โทร.  0 2723 4927   และ  08 9699 7880   แฟกซ์:  0 2723 4910  (ในวันและเวลาราชการ)                           อีเมล: nutcharee@it.kmitl.ac.th

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น”

หลักการและเหตุผล

การเรียนรู้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยและหลายแหล่งความรู้ แต่ความรู้จะไม่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนหากไม่เริ่มต้นที่สมองของผู้เรียน บางคนไม่ทราบว่าสมองของตนเองมีศักยภาพเพียงใดในการสร้างความคิดใหม่ๆ บางคนใช้สมองแต่ไม่รู้จักการควบคุมให้ทะยานไปสู่เป้าหมายจนคว้าความสำเร็จมาได้ ดังนั้นการใช้สมองให้เป็น ให้มีประสิทธิภาพจนนำไปสู่การลงมือที่ไร้เงื่อนไขและคว้าความสำเร็จนได้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้การใช้สมองให้มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้ใช้ความสามารถของตนเองให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ
 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต

วิทยากร

 • ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล กรรมการผู้จัดการบริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด : นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ
 • คุณชัชญา สุทธิมา  รองประธานกรรมการบริษัท เอเซียนโซลาร์ จำกัด : เจ้าของฉายา Options Princess เมืองไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาระดับชั้นปี  2 – 4  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล., อาจารย์,เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลาและสถานที่

วันที่ 12 ตุลาคม  2558    ตั้งแต่เวลา  09.00-12.00 น.  ณ ห้อง 226  ชั้น 2  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

การรับสมัคร    

รับตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม  2558

จำนวนรับสมัคร  

 จำนวน  50 คน

วิธีสมัคร      

 สมัครผ่านระบบออนไลน์      

ค่าลงทะเบียน 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย….ฟรี

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี    โทร  0 2723 4927  หรือ  มือถือ  08 966 7880

E-mail :   nutcharee@it.kmitl.ac.th

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Mobile Technology and Internet of things in Japan

หลักการและเหตุผล

           ด้วยความก้าวหน้าทางด้านอินเตอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทั้งหมด ผนวกกับแนวโน้มของจำนวนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 11.4 ต่อปี และจากการคาดการไว้ว่าจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51 ก่อนปี ค.ศ. 2020 อีกทั้งแนวโน้มของการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามบ้าน เช่น กล้องวงจนปิด มิเตอร์อิจฉริยะ ระบบควบคุมแสงสว่างและอุณหภูมิ อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกเชื่อมต่อแบบเครื่องสู่เครื่อง (Machine-to-Machine:M2M) มากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดการว่าก่อนปี ค.ศ. 2020 จะมีจำนวนการเชื่อมต่อแบบ M2Mเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของการใช้งานทั้งหมด จากแนวโน้มดังกล่าวเป็นแรงขับเคลื่อนให้นักวิจัยและพัฒนาให้ความสนใจและพยายามพัฒนาให้ใช้งานได้จริง ซึ่งรู้จักกันในนาม Internet of Things: IoT

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัตรผู้สมัคร

คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคคลทั่วไป    

ระยะเวลาและสถานที่

วันที่  20  สิงหาคม 2558     ตั้งแต่เวลา 13.30 น.-15.30 น.  ณ ห้อง Auditorium  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร    

รับตั้งแต่บัดนี้ –  19  สิงหาคม  2558

จำนวนรับสมัคร  

 จำนวน  — คน

วิธีสมัคร      

 สมัครผ่านระบบออนไลน์      

ค่าลงทะเบียน 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ….Free 

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี    โทร  0 2723 4927  หรือ  มือถือ  08 966 7880

E-mail :   nutcharee@it.km

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หัวข้อ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วยไมโครซอฟท์ ASP.NET 4.0

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก ทั้งการใช้งานส่วนบุคคลรวมทั้งในองค์กรและภาคธุรกิจ การใช้งานที่พบส่วนมากจะเป็นลักษณะเว็บแอปพลิเคชั่นผ่านทางบราวเซอร์ (Browser) ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานในองค์กร การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การใช้งานเพื่อการบันเทิง ตลอดจนการทำธุรกรรมซื้อขายในลักษณะพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นต้น การที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นให้ประสบความสำเร็จ และตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้โดยเฉพาะในองค์กร และภาคธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy)นั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาดังกล่าว (ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) จึงทำให้ต้องอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น การศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือของไมโครซอฟท์ ASP.NET จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยทำให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่นในปัจจุบันแล้ว ยังสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นได้ในทางปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง องค์กร และภาคธุรกิจ ให้สามารถก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งยังเป็นการช่วยเสริมศักยภาพของบุคลากรทางด้านไอที (IT) ของประเทศชาติต่อไป

วิทยากร

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)  

ระยะเวลาและสถานที่

วันที่ 11-12, 18-19 และ 25 กรกฎาคม  2558  จำนวน 5 วัน   ตั้งแต่เวลา  09.00-16.00 น.  ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร    

รับตั้งแต่บัดนี้ –  8  กรกฎาคม  2558

จำนวนรับสมัคร  

 จำนวน  45 คน

วิธีสมัคร      

 สมัครผ่านระบบออนไลน์      

ค่าลงทะเบียน 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี    โทร  0 2723 4927  หรือ  มือถือ  08 966 7880

E-mail :   nutcharee@it.kmitl.ac.th

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง “การนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร”

หลักการ

การขับเคลื่อนประเทศให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นั้น จำเป็นต้องขับเคลื่อนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SME) ให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพราะธุรกิจ SME เป็นวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) อย่างไรก็ตามธุรกิจ SME ในปัจจุบัน SME จำนวนมากยังขาดการนำระบบสารสนเทศระดับองค์กร (Enterprise Systems) ที่มีศักยภาพมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับ SME

ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของ SME ให้สามารถแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดทำ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนด้วยการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร" ซึ่ง  ERP เป็นระบบสารสนเทศที่รองรับทำงานและเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจในองค์กร จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ จากการลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน และมีสารสนเทศสำหรับการวางแผนและตัดสินใจ

หลักสูตร

        เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติในการทดลองใช้ระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก

1   แนะนำการนำระบบ ERP มาใช้เชิงกลยุทธ์ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

2   ปฏิบัติการทดลองใช้ระบบ ERP-SAP Business One

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ประจำของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้บริหาร SME

 • ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

 • จัดอบรม……… 2558  จำนวน 1 วัน 
 • ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.00 น. ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง 
 • ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

การรับสมัคร

ค่าลงทะเบียนอบรม

 ชำระค่าลงทะเบียน         อัตราท่านละ    2,000   บาท    (รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน   
 • โอนเงินค่าลงทะเบียน  เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร   เลขที่ บัญชี 088-2-246563   ชื่อบัญชี   “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”  
 • กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน มาที่คุณนุชรี  FAX 0-2723-4910  หรือ E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th
 • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ อีกครั้งหลังโอนเงิน และ ส่งหลักฐานแล้ว

***  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ***

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนการอบรมแล้ว แต่ต้องการยกเลิกการอบรมจะต้องแจ้งยกเลิกภายในวันที่ …… 2558  โดยคณะฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ 70% หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถขอยกเลิกการอบรมได้

 

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0-2723-4927 , 0-2723-4925 หรือ มือถือ: 08-9699-7880

FAX: 0 -2723-4910 ในวันและเวลาราชการ

E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th