รับสมัครเข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตรตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัลเพื่อข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

สอบถามข้อมูลโทร. 08 9699 7880

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมใน 4 หลักสูตร ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

▶️ กลุ่ม Digital Literacy

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) ระยะเวลาอบรม 2 วัน (Online และ Onsite) เปิดอบรม 5 รุ่น
รุ่นที่ 1 🗓️ อบรมวันที่ 9 – 10 พ.ค. 2565 (Online) เปิดรับสมัครบัดนี้ – 2 พ.ค. 2565
รุ่นที่ 2 🗓️ อบรมวันที่ 9 – 10 มิ.ย. 2565 (Onsite) เปิดรับสมัครบัดนี้ – 1 มิ.ย. 2565
รุ่นที่ 3 🗓️ อบรมวันที่ 7 – 8 ก.ค. 2565 (Onsite) เปิดรับสมัครบัดนี้ – 27 มิ.ย. 2565
รุ่นที่ 4 🗓️ อบรมวันที่ 26 – 27 ก.ย. 2565 (Onsite) เปิดรับสมัครบัดนี้ – 16 ก.ย. 2565
รุ่นที่ 5 🗓️ อบรมวันที่ 15 – 16 ธ.ค. 2565 (Onsite) เปิดรับสมัครบัดนี้ – 6 ธ.ค. 2565
ค่าลงทะเบียน (Online) 4,900 บาท
ค่าลงทะเบียน (Onsite) 6,900 บาท

▶️ กลุ่ม Digital Technology

✅ หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics and Utilization for Executives) ระยะเวลาอบรม 2 วัน (Onsite) เปิดอบรม 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 🗓️ อบรมวันที่ 9 – 10 มิ.ย. 2565 เปิดรับสมัครบัดนี้ – 1 มิ.ย. 2565
รุ่นที่ 2 🗓️ อบรมวันที่ 9 – 10 ก.ค. 2565 เปิดรับสมัครบัดนี้ – 27 มิ.ย. 2565
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Analytics and Data Visualization) ระยะเวลาอบรม 2 วัน (Onsite) เปิดอบรม 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 🗓️ อบรมวันที่ 1 – 2 มิ.ย. 2565 เปิดรับสมัครบัดนี้ – 23 พ.ค. 2565
รุ่นที่ 2 🗓️ อบรมวันที่ 5 – 6 ก.ค.. 2565️ เปิดรับสมัครบัดนี้ – 27 มิ.ย. 2565
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Techniques) ระยะเวลาอบรม 6 วัน (Onsite) เปิดอบรม 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 🗓️ อบรมวันที่ 13 – 15 และ 20 – 22 มิ.ย. 2565 เปิดรับสมัครบัดนี้ – 3 มิ.ย. 2565
รุ่นที่ 2 🗓️ อบรมวันที่ 18 – 20 และ 25 – 27 ก.ค.2565 เปิดรับสมัครบัดนี้ – 8 ก.ค. 2565
ค่าลงทะเบียน 16,500 บาท

*การจัดอบรมอาจเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Online ทั้งหมด หากสถานการณ์โรคโควิด -19 ยังไม่คลี่คลาย โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า