ผลงาน

divider

ประกาศผลรางวัล “IT Ladkrabang Young Innovator Award 2022”

ประกาศผลรางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564 “IT Ladkrabang Young Innovator Award 2022” ซึ่…

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

1) ดร. พรสุรีย์ แจ่มศรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 2) ดร. สามารถ หมุดและ ได้รับแต่งตั้งใ…

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 Cisco NetAcad Riders 2022

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขัน Cisco NetAcad Riders …

อันดับที่ 4 จากโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2021-2022 Regional Final ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อีกหนึ่งก้าวในการเป็นทีมตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2021-2022 Regional Final ในระดับภูมิภาคเอเ…

รศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย อาจารย์ประจำคณะไอทีลาดกระบัง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย อาจารย์ประจำคณะเ…

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Huawei ICT Competition Thailand 2021-2022

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในด้าน Network Tr…

Best Paper Award จากงาน ECTI DAMT & NCON 2022

อาจารย์เฉลิมพล ศิริกายน นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. และ รองศาสตราจารย์ ดร.อาริต ธรรมโน อาจารย์ประจำคณะ คว้ารางวัล Best …

นศ.ไอทีลาดกระบัง คว้ารางวัล จากการประกวดสหกิจศึกษาระดับสถาบันดีเด่น 2564

นายณภัทร อารยวัฒนาพงษ์ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 แขนงวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. คว้า "รางวัลสร้างสรรค์" ด้านนวัตกรรมดีเ…

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. อาริต ธรรมโน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.พิษณุโลก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อาริต ธรรมโน อาจารย์ประจำคณะเทคโนโ…

ศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร เนื่องในโอกาสได้รับ…