ผลงาน

divider

อาจารย์ประจำคณะฯ ได้รับแต่งตั้ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล รองผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบุคลากรสายวิชาการ ของคณะเ…

นศ.คณะไอทีลาดกระบัง คว้ารางวัลจากเวทีโลก Huawei ICT Competition Global Final ปี 2022 – 2023

ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะไอทีลาดกระบัง) ประกอบด้วย นายณัฐพัชร์ บัวค…

2 นศ. คณะไอทีลาดกระบังคว้า 6 รางวัล จากงาน Young Webmaster Camp 19 Powered by Jitta

เป็นอีกครั้งที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้สร้างผลงาน ด้วยการคว้ารางวัล จากงาน Young Webm…

อาจารย์ประจำคณะฯ ได้รับแต่งตั้ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส บุคลากรสายวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู…

รางวัลชนะเลิศการประกวด Pitching KMITL Future Innovator

นายณัฐกานต์ โคตรยอด นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยการจัดการความรู้ฯ : KMAK…

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิติ์สุชาต พสุภา กับการได้รับทุน Erasmus+

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติ์สุชาต พสุภา (รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ที่ได้รั…

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กมล วสะภิญโญกุล (รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.) ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำ…

อาจารย์ประจำคณะฯ ได้รับแต่งตั้ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สุพัณณดา โชติพันธ์ บุคลากรสายวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่ว…

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 จากงาน Huawei ICT Competition Thailand 2022-2023

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะไอทีลาดกระบัง) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ใ…