ผลงาน

divider

นศ. คณะไอทีลาดกระบัง กวาด 4 รางวัล จากงาน Huawei ICT Competition 2023-2024

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023-20…

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566

ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลงานน…

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อาริต ธรรมโน เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อาริต ธรรมโน  เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเ…

2 รางวัลจากการแข่งขัน NTT Digital Innovation Challenge 2023

ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้า 2 รางวัล จากงาน NTT Digital I…

รางวัล นศ.ไอทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 2565

นายภูเบศ ฝีปากเพราะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอ…

The Best Innovation Award จากงาน Creative AI Camp 2023

นางสาวพิมพ์มาดา จิระวัธน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลย…

อาจารย์ประจำคณะฯ ได้รับแต่งตั้ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล รองผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบุคลากรสายวิชาการ ของคณะเ…

นศ.คณะไอทีลาดกระบัง คว้ารางวัลจากเวทีโลก Huawei ICT Competition Global Final ปี 2022 – 2023

ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะไอทีลาดกระบัง) ประกอบด้วย นายณัฐพัชร์ บัวค…

2 นศ. คณะไอทีลาดกระบังคว้า 6 รางวัล จากงาน Young Webmaster Camp 19 Powered by Jitta

เป็นอีกครั้งที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้สร้างผลงาน ด้วยการคว้ารางวัล จากงาน Young Webm…

อาจารย์ประจำคณะฯ ได้รับแต่งตั้ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส บุคลากรสายวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู…