รางวัลชมเชย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 2567

นายชัยรวิชญ์ เอี่ยมขจรชัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลชมเชย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น จากการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2567 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  ที่จัดขึ้นโดย Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

#ไอทีลาดกระบัง #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ #พระจอมเกล้าลาดกระบัง #สจล #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #รางวัลนักศึกษา #StudentAwards