อาจารย์ประจำคณะฯ ได้รับแต่งตั้ง “รองศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญเลิศ วัจจะตรากุล

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567