อาจารย์ประจำคณะฯ ได้รับแต่งตั้ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณ

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565