3 รางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับสถาบัน ประจำปี 2567

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้า 3 รางวัล จากการเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับสถาบัน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย งานสหกิจศึกษา สำนักงานงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 701–703 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

สำหรับโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับสถาบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานสหกิจศึกษาในระดับสถาบัน เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป โดยผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะไอทีลาดกระบัง ได้รับ 3 รางวัล จาก 3 ผลงาน ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น จากโครงงาน “แอปพลิเคชันบริหารเวลาด้วยเทคนิค Pomodoro และ Gamification” โดย นายชัยรวิชญ์ เอี่ยมขจรชัย (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชา Software Engineer) โดยมี ผศ.ดร. บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น จากโครงงาน “โครงการออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันการลงทุน” โดย นางสาวกัลยรักษ์ ชุบผา (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชา Multimedia and Game Development) โดยมี ผศ.ดร.ประพันธ์ ปวรางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ

รางวัลสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น จากโครงงาน “การศึกษาการทดสอบเจาะระบบในทางปฏิบัติ:กรณีศึกษาที่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด” โดย นายนพณัฐ คำเมือง (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชา Network and System Technology) โดยมี ผศ.ดร.สุเมธ ประภาวัต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ

#ไอทีลาดกระบัง #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ #พระจอมเกล้าลาดกระบัง #สจล #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #รางวัลนักศึกษา #StudentAwards