ปริญญาตรี

รายวิชา สาขา Data Science

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
90201001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundation English 1
3(3-0-6)
90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundation English 2
3(3-0-6)
90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษอังกฤษ
Development of Reading and Writing Skills in English
3(3-0-6)
90201026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)

กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Mathematical Economics
3(3-0-6)
90101xxx ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน อีก 1 รายวิชา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
90304004 การเขียนรายงาน
Report Writing
3(3-0-6)
90304xxx ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน อีก 1 รายวิชา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
90401012 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด
Introduction to Marketing
3(3-0-6)
90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
General Business
3(3-0-6)
90401xxx ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน อีก 1 รายวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026100 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
3(2-2-5)
06026101 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
3(3-0-6)
06026102 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics
3(3-0-6)
06026103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 69 หน่วยกิต

– กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026106 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
3(2-2-5)
06026108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(3-0-6)
06026110 บัญชีการเงิน
Financial Accounting
3(3-0-6)
06026114 กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร
Business Processes and Enterprise Resource Planning
3(2-2-5)
06026119 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที
Information Technology Security and IT
3(3-0-6)
– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026115 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business Intelligence
3(2-2-5)
06026116 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
Business and Data Analytics
3(2-2-5)
06026117 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล
Fundamental of Data Science
3(3-0-6)
06026120 การสร้างคลังข้อมูล
Data Warehousing
3(2-2-5)
06026121 การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Data Mining and Big Data Analytics
3(2-2-5)
06026122 วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ
Data Science for Business
3(2-2-5)
06026124 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
Data Visualization
3(2-2-5)
06026125 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
Machine Learning
3(2-2-5)
06026126 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถะของธุรกิจ
Business Strategic and Performance Management
3(3-0-6)
06026127 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1
Project in Data Science and Business Analytic 1
3(0-9-0)
06026128 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2
Project in Data Science and Business Analytic 2
3(0-9-0)
– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-2-5)
06026109 เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology
3(2-2-5)
06026111 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
Practical NoSQL Database
1(0-2-1)
06026112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business System Analysis and Design
3(3-0-6)
06026113 การสร้างโปรแกรมทางสถิติ
Statistical Programming
1(1-0-2)
06026118 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
3(3-0-6)
06026123 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ
Seminar on Professional Communication Skills
1(1-0-2)
– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026105 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Networks
3(3-0-6)
06026107 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structure and Algorithms
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเลือกทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026132 การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
3(3-0-6)
06026133 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Systems
3(3-0-6)
06026134 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3(3-0-6)
06026135 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น
Introduction to Natural Language Processing
3(3-0-6)
06026136 ระบบอัจฉริยะ
Intelligent Systems
3(3-0-6)
06026137 เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล
Storage Technology
3(3-0-6)
06026138 การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
3(3-0-6)
06026139 การประมวลผลภาพ
Image Processing
3(3-0-6)
06026140 การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Simulation and Modelling
3(3-0-6)
06026141 เทคโนโลยีเสียงและภาพดิจิทัล
Digital Sound and Imaging Technology
3(3-0-6)
06026142 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3(3-0-6)
06026143 วิศวกรรมความต้องการ
Requirement Engineering
3(3-0-6)
06026144 อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง
Internet of Things
3(3-0-6)
06026145 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Systems
3(3-0-6)
06026146 การดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล
Database System Maintenance and Administration
3(2-2-5)
06026147 แบบจำลองธุรกิจและการตลาด
Business Model and Marketing
3(3-0-6)
06026148 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
Supply Chain Management and Logistics
3(3-0-6)
06026149 วิศวกรรมและการจัดการความรู้
Knowledge Engineering and Management
3(3-0-6)
06026150 การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Management
3(3-0-6)
06026151 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
Information Technology Audit
3(3-0-6)
06026152 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
3(3-0-6)
06026153 วิทยาการและการจัดการบริการ
Service Science and Management
3(3-0-6)
06026154 การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Commerce Management
3(3-0-6)
06026155 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Economics of Information Technology
3(3-0-6)
06026156 เทคโนโลยีสุขภาพสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Health Analytics
3(2-2-5)
06026157 การเข้าถึงและจัดการข้อมูลทางด้านคลินิก
Clinical Data Acquisition and Management
3(2-2-5)
06026158 สถาบันและตลาดด้านการเงิน
Financial Institutions and Markets
3(3-0-6)
06026159 วิทยาการข้อมูลภาคปฏิบัติ
Practical Data Science
3(3-0-6)
06026160 กฎหมายทางธุรกิจและภาษี
Business Laws and Taxation
3(3-0-6)
06026161 การทำการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
3(3-0-6)
06026162 การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรพหุ
Multivariate Statistical Analysis
3(3-0-6)
06026163 หัวข้อพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1
Special Topics in Data Science and Business Analytics 1
3(3-0-6)
06026164 หัวข้อพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2
Special Topics in Data Science and Business Analytics 2
3(3-0-6)
06026165 ปฏิบัติการพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1
Special Workshop in Data Science and Business Analytics 1
3(2-2-5)
06026166 ปฏิบัติการพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2
Special Workshop in Data Science and Business Analytics 2
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026129 ฝึกวิชาชีพทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
Data Science and Business Analytics Professional Practices
3(0-35-0)
06026130 สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
Cooperative Education in Data Science and Business Analytics
6(0-35-0)
06026131 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
OVERSEA Cooperative Education in Data Science and Business Analytics
6(0-35-0)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต