06026118 : INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT

รหัสวิชา (Subject ID) 06026118
ชื่อวิชา การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Subject name INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) -

รายละเอียดวิชา

ธรรมชาติและวงจรชีวิตของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เทคนิคการเลือกโครงการ องค์ความรู้สำหรับการบริหารโครงการ การจัดทีมงาน การจัดการขอบเขตของโครงการ การประมาณการโครงการ การจัดการตารางเวลา การจัดการคุณภาพ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมโครงการ และประเมินผลโครงการ

Nature and life cycle of information technology (IT) projects; project feasibility; project selection techniques; project management body of knowledge; team management; project scope management; project estimation; project scheduling; quality management; change management; project controlling; project evaluation.