ปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตร สาขา Data Science

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบไปด้วย

  แผนการศึกษาที่ไม่เข้าโครงการสหกิจศึกษา แผนการศึกษาที่เข้าโครงการสหกิจศึกษา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30  หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต 90 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน 12  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต
– คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

– พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 69 หน่วยกิต 69 หน่วยกิต
– กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

15 หน่วยกิต

33 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

33 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาเลือกทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 6  หน่วยกิต 3 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 3  หน่วยกิต 6 หน่วยกิต *
– การฝึกงานในประเทศ

– สหกิจศึกษา

– การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ

 

3  หน่วยกิต

 

6 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต 126 หน่วยกิต

*กลุ่มสหกิจศึกษา

นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาสหกิจศึกษาได้ 6 หน่วยกิต กำหนดระยะเวลาในการทำสหกิจศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษาโดยนำมาทดแทนในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเลือกรหัส 060261xx วิชาเลือกทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 (ELECTIVE COURSE  IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2) และ 06026129 ฝึกวิชาชีพวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ รวมจำนวน 6 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณะ ทั้งนี้ในกลุ่มสหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกสหกิจศึกษาหรือสหกิจศึกษาต่างประเทศได้