ปริญญาตรี

แผนการศึกษา สาขา Data Science

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

แผนการศึกษาที่ไม่เข้าโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026100 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
3(2-2-5)
06026104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-2-5)
90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Mathematical Economics
3(3-0-6)
90201001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundation English 1
3(3-0-6)
90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
General Business
3(3-0-6)
90101xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 2
Elective Course in Scientific and Mathematics 2
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026101 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
3(3-0-6)
06026105 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Networks
3(3-0-6)
06026106 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
3(2-2-5)
06026107 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
3(3-0-6)
90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundation English 2
3(3-0-6)
90401012 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด
Introduction to Marketing
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026102 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics
3(3-0-6)
06026103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
3(3-0-6)
06026108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(3-0-6)
06026109 เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology
3(2-2-5)
06026110 บัญชีการเงิน
Financial Accounting
3(2-2-5)
06026111 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
Practical NoSQL Database
1(0-2-1)
90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
Development of Reading and Writing Skills in English
3(3-0-6)
รวม 19

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Analysis and Design
3(3-0-6)
06026113 การสร้างโปรแกรมทางสถิติ
Statistical Programming
1(0-2-1)
06026114 กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร
Business Processes and Enterprise Resource Planning
3(2-2-5)
06026115 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business Intelligence
3(2-2-5)
06026116 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
Business Data Analytics
3(2-2-5)
06026117 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล
Fundamental of Data Science
3(3-0-6)
90201026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
3(3-0-6)
รวม 19

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026118 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
3(3-0-6)
06026119 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฎหมายไอที
Information Technology Security and IT Laws
3(3-0-6)
06026120 การสร้างคลังข้อมูล
Data Warehousing
3(2-2-5)
06026121 การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Data Mining and Big Data Analytics
3(2-2-5)
06026122 วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ
Data Science for Business
3(2-2-5)
90304004 การเขียนรายงาน
Report Writing
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026123 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ
Seminar on Professional Communication Skills
1(1-0-2)
06026124 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
Data Visualization
3(2-2-5)
06026125 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
Machine Learning
3(2-2-5)
06026126 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถะของธุรกิจ
Business Strategic and Performance Management
3(3-0-6)
06026127 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1
Project in Data Science and Business Analytics 1
3(0-9-0)
060261xx หัวข้อพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1
Selected Topic in Data Science and Business Analytics 1
3(3-0-6) หรือ
3(2-2-5)
รวม 16

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

06026129 ฝึกวิชาชีพวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
Data Science and Business Analytics Professional Practices
3(0-35-0)
รวม 3

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026128 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2
Project in Data Science and Business Analytics 2
3(0-9-0)
060261xx หัวข้อพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2
Selected Topic in Data Science and Business Analytics 2
3(3-0-6) หรือ
3(2-2-5)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
Free Elective Course 1
3(3-0-6)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
Free Elective Course 2
3(3-0-6)
90xxxxxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์ 2
Elective Course in Humanity 2
3(3-0-6)
รวม 6

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

แผนการศึกษาสำหรับโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026100 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
3(2-2-5)
06026104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-2-5)
90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Mathematical Economics
3(3-0-6)
90201001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundation English 1
3(3-0-6)
90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
General Business
3(3-0-6)
90101xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 2
Elective Course in Scientific and Mathematics 2
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026101 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
3(3-0-6)
06026105 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Networks
3(3-0-6)
06026106 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
3(2-2-5)
06026107 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
3(3-0-6)
90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundation English 2
3(3-0-6)
90401012 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด
Introduction to Marketing
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026102 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics
3(3-0-6)
06026103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
3(3-0-6)
06026108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(3-0-6)
06026109 เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology
3(2-2-5)
06026110 บัญชีการเงิน
Financial Accounting
3(2-2-5)
06026111 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
Practical NoSQL Database
1(0-2-1)
90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
Development of Reading and Writing Skills in English
3(3-0-6)
รวม 19

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Analysis and Design
3(3-0-6)
06026113 การสร้างโปรแกรมทางสถิติ
Statistical Programming
1(0-2-1)
06026114 กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร
Business Processes and Enterprise Resource Planning
3(2-2-5)
06026115 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business Intelligence
3(2-2-5)
06026116 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
Business Data Analytics
3(2-2-5)
06026117 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล
Fundamental of Data Science
3(3-0-6)
90201026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION
3(3-0-6)
รวม 19

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026118 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
3(3-0-6)
06026119 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฎหมายไอที
Information Technology Security and IT Laws
3(3-0-6)
06026120 การสร้างคลังข้อมูล
Data Warehousing
3(2-2-5)
06026121 การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Data Mining and Big Data Analytics
3(2-2-5)
06026122 วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ
Data Science for Business
3(2-2-5)
90304004 การเขียนรายงาน
Report Writing
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026123 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ
Seminar on Professional Communication Skills
1(1-0-2)
06026124 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
Data Visualization
3(2-2-5)
06026125 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
Machine Learning
3(2-2-5)
06026126 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถะของธุรกิจ
Business Strategic and Performance Management
3(3-0-6)
06026127 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1
Project in Data Science and Business Analytics 1
3(0-9-0)
060261xx หัวข้อพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1
Selected Topic in Data Science and Business Analytics 1
3(3-0-6) หรือ
3(2-2-5)
รวม 16

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026128 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2
Project in Data Science and Business Analytics 2
3(0-9-0)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
Free Elective Course 1
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
Free Elective Course 2
3(3-0-6)
90xxxxxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์ 2
Elective Course in Humanity 2
3(3-0-6)
รวม 12

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06026130 

06026131

สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
Cooperative Education in Data Science and Business Analytics หรือ
สหกิจศึกษาต่างประเทศทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
Cooperative Education in Data Science and Business Analytics
6(0-35-0)
รวม 6

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

* ทั้งสองแผนการศึกษา แตกต่างกัน แค่เพียงรายวิชาในชั้นปีที่ 4 และ แผนการศึกษาแบบโครงการสหกิจศึกษา ไม่มีการเรียนการสอนในปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3