06026110 : FINANCIAL ACCOUNTING

รหัสวิชา (Subject ID) 06026110
ชื่อวิชา บัญชีการเงิน
Subject name FINANCIAL ACCOUNTING
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) -

รายละเอียดวิชา

ภาพรวมของธุรกรรมทางธุรกิจ รายงานที่ใช้ในบัญชีการเงิน มาตรฐานและขั้นตอนทางการบัญชี การบันทึกรายวัน บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการและปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด การวิเคราะห์ผลการดำเนินธุรกิจจากงบการเงิน

Overview of the business transactions; reports used in financial accounting; accounting standards and procedures; journals, ledgers, adjusting and closing entries, preparing the financial statements; income statement, balance sheet, statement of cash flows; analyzing organization performance from the financial statements.