ปริญญาตรี

ภาพรวมของหลักสูตร สาขา Data Science

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Data Science and Business Analytics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Data Science and Business Analytics)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Data Science and Business Analytics)

ปรัชญาของหลักสูตร

ข้อมูลและสารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในส่วนงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยทำให้การวางแผน ควบคุม และตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สามารถนำพาองค์กรและหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวมให้ดีขึ้น การได้มาซึ่งข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว ต้องอาศัยศาสตร์ด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเข้ามาช่วย เพื่อทำให้สามารถรวมรวบข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) และคลังข้อมูล (Data warehouse) จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งมีความซับซ้อนและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล (Big data) เพื่อนำมาจัดเตรียมและประมวลผลด้วยเครื่องมือซึ่งใช้กลไกของอัลกอริทึม (Algorithm) ขั้นสูง เพื่อทำให้ได้สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ส่งผลทำให้การดำเนินการ รวมทั้งการตัดสินใจและแก้ปัญหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะความชำนาญทั้งในระดับพื้นฐานและในระดับสูง รวมทั้งมีวันัย ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนดังกล่าวได้ในอนาคต

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร

รูปแบบของหลักสูตร

ประเภทของหลักสูตร

126  หน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

 • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 • หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย

แผนการรับนักศึกษา

ปีละ 60 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
 2. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 3. สถาปนิกด้านข้อมูล (Data Architect)
 4. นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
 5. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 6. ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Specialist)
 7. นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Analyst)
 8. นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Developer)
 9. นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer)
 10. ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล (Data Warehouse Consultant)
 11. ผู้บริหารข้อมูล (Data Administrator)
 12. ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator)
 13. ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล (Database Specialist)
 14. นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight Data Developer)