สาขา Data Science

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Data Science and Business Analytics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Data Science and Business Analytics)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Data Science and Business Analytics)

ปรัชญาของหลักสูตร

 

ข้อมูลและสารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในส่วนงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยทำให้การวางแผน ควบคุมและตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สามารถนำพาองค์กรและหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวมให้ดีขึ้น การได้มาซึ่งข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว ต้องอาศัยศาสตร์ด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเข้ามาช่วย เพื่อทำให้สามารถรวมรวบข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) และคลังข้อมูล (Data warehouse) จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งมีความซับซ้อนและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลในระดับข้อมูลมหัต (Big data) เพื่อนำมาจัดเตรียมและประมวลผลด้วยเครื่องมือซึ่งใช้กลไกของอัลกอริทึม (Algorithm) ขั้นสูง เพื่อทำให้ได้สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ส่งผลทำให้การดำเนินการ รวมทั้งการตัดสินใจและแก้ปัญหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะความชำนาญทั้งในระดับพื้นฐานและในระดับสูง รวมทั้งมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนดังกล่าวได้ในอนาคต

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบและประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร
132  หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี – หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
– หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้        หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แผนการรับนักศึกษา      ปีละ 50 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)

2) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

2.1) ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Specialist)

2.2) นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Analyst)

2.3) นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Developer)

2.4) นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight Data Developer)

3) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

3.1) นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer)

4) วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Engineer)

5) นักพัฒนาแบบจำลองข้อมูล (Data Modeler)

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

  แผนการศึกษาที่ไม่เข้าโครงการสหกิจศึกษา แผนการศึกษาที่เข้าโครงการสหกิจศึกษา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ     9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 96 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต  45 หน่วยกิต
กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต 33 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต * 12 หน่วยกิต *
– กลุ่มวิทยาการข้อมูล 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
– กลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิศวกรรมข้อมูล   12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกหรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต  
– สหกิจศึกษา   6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

*กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน

นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จำนวนรวม 12 หน่วยกิต

รายวิชา         

          ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             30               หน่วยกิต

  1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                                   6               หน่วยกิต
90641001 โรงเรียนสร้างเสน่ห์
CHARM SCHOOL
2 (1-2-3)
90641002 ความฉลาดทางดิจิทัล
DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT
3 (3-0-6)
90641003 กีฬาและนันทนาการ
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES
1 (0-3-2)
 
***การประเมินผลในรายวิชาทั้ง 3 รายวิชา จะใช้เกณฑ์ผลการเรียนเป็นผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U)

2. กลุ่มวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร                              9               หน่วยกิต

90644007 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
FOUNDATION ENGLISH 1
3 (3-0-6)
90644008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
FOUNDATION ENGLISH 2
3 (3-0-6)
90644xxx วิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร*
ELECTIVE IN LANGUAGE AND COMMUNICATION
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
 
*การประเมินผลในรายวิชาทั้ง 2 รายวิชา จะใช้เกณฑ์ผลการเรียนเป็นผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U)
* ให้นักศึกษาเลือกเรียนในกลุ่มวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร ตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน (ภาคผนวก ง) อีก 1 รายวิชา

 

3. กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ                                   9               หน่วยกิต

90642033 กฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่
LAW FOR NEW GENERATION
3 (3-0-6)
90643021 ผู้ประกอบการสมัยใหม่
MODERN ENTREPRENEURS
3 (3-0-6)
90644042 การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ
PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION
3 (3-0-6)

4. กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                        6               หน่วยกิต

9064xxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป*
ELECTIVE IN GENERAL EDUCATION
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
 
* ให้นักศึกษาเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน (ภาคผนวก ง) อีก 1 รายวิชา

         ข.   หมวดวิชาเฉพาะ                                                      96        หน่วยกิต

               1) กลุ่มวิชาแกน                                                     45             หน่วยกิต

– กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ                       15            หน่วยกิต

06026200 แคลคูลัส 1
CALCULUS 1
3 (3-0-6)
06026201 แคลคูลัส 2
CALCULUS 2
3 (3-0-6)
06026202 พีชคณิตเชิงเส้น
LINEAR ALGEBRA
3 (3-0-6)
06066000 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
DISCRETE MATHEMATICS 
3 (3-0-6)
06066001 ความน่าจะเป็นและสถิติ
PROBABILITY AND STATISTICS
3 (3-0-6)

– กลุ่มพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ              30                หน่วยกิต

06026203 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER PROGRAMMING
3 (2-2-5)
 
06026204 เครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น
INTRODUCTION TO NETWORKS AND CYBERSECURITY 
3 (3-0-6)
06066100 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
3 (3-0-6)
06066101 พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY
3 (3-0-6)
06066102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-6)
06066300 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
DATABASE SYSTEM CONCEPTS
3 (2-2-5)
06066301 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
3 (2-2-5)
06066302 การเขียนโปรแกรมเว็บพื้นฐาน
FUNDAMENTAL WEB PROGRAMMING
3 (2-2-5)
06066303 การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PROBLEM SOLVING AND COMPUTER PROGRAMMING
3 (2-2-5)
 
06066304 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 (3-0-6)

               2)  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                                             33             หน่วยกิต

06026205 การตลาดเบื้องต้น
INTRODUCTION TO MARKETING 
3 (3-0-6)  
06026206 การวิเคราะห์ข้อมูลและการโปรแกรม
DATA ANALYTICS AND PROGRAMMING
3 (2-2-5)  
06026207 ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
NOSQL DATABASE SYSTEMS
3 (2-2-5)
06026208 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล
FUNDAMENTALS OF DATA SCIENCE
3 (3-0-6)
06026209 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
DATA VISUALIZATION
3 (2-2-5)
06026210 การหาค่าที่เหมาะที่สุด
OPTIMIZATION
3 (3-0-6)
06026211 การเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์
APPLIED MACHINE LEARNING
3 (2-2-5)
06026212 การสร้างคลังข้อมูล
DATA WAREHOUSING
3 (2-2-5)
06026213 ระบบข้อมูลมหัต
BIG DATA SYSTEMS
3 (2-2-5)
06026214 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1
PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 1
3 (0-9-0)
06026215 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2
PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2
3 (0-9-0)

               3)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน                                         12             หน่วยกิต

–  กลุ่มวิทยาการข้อมูล                                                 12                หน่วยกิต

06026216 ปัญญาประดิษฐ์
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3 (3-0-6)
06026217 การเรียนรู้ของเครื่อง
MACHINE LEARNING
3 (3-0-6)
06026218 การเรียนรู้เชิงลึก
DEEP LEARNING
3 (2-2-5)
06026219 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
NATURAL LANGUAGE PROCESSING
3 (3-0-6)
06026220 การทำเหมืองข้อมูลกระบวนการ
PROCESS MINING
3 (3-0-6)
06026221 การค้นคืนสารสนเทศ
INFORMATION RETRIEVAL
3 (3-0-6)
06026222 คอมพิวเตอร์วิชัน
COMPUTER VISION
3 (3-0-6)
06026223 การประมวลผลภาพ
IMAGE PROCESSING
3 (3-0-6)
06026224 การแปลงข้อมูลและการรู้จำรูปภาพ
IMAGE TRANSFORMATION AND RECOGNITION
3 (3-0-6)
06026225 การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์ภาพและวีดิโอทางการแพทย์
DEEP LEARNING IN MEDICAL IMAGE AND VIDEO ANALYSIS
3 (2-2-5)
06026226 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 1
SPECIAL TOPICS IN DATA SCIENCE 1
3 (3-0-6)
06026227 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 2
SPECIAL TOPICS IN DATA SCIENCE 2
3 (3-0-6)
06026228 ปฏิบัติการพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 1
SPECIAL WORKSHOP IN DATA SCIENCE 1
3 (2-2-5)
06026229 ปฏิบัติการพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 2
SPECIAL WORKSHOP IN DATA SCIENCE 2
3 (2-2-5)

–  กลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ                                         12                 หน่วยกิต

06026230 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
TIME SERIES AND FORECASTING
3 (3-0-6)
06026231 สถิติเชิงเบย์
BAYESIAN STATISTICS
3 (3-0-6)
06026232 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้น
INTRODUCTION TO STOCHASTIC PROCESS
3 (3-0-6)
06026233 การวิเคราห์ข้อมูลหลายตัวแปร
MULTIVARIATE DATA ANALYSIS
3 (3-0-6)
06026234 การออกแบบการทดลอง
EXPERIMENTAL DESIGN
3 (3-0-6)
06026235 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงสถิติ 1
SPECIAL TOPICS IN STATISTICAL ANALYTICS 1
3 (3-0-6)
06026236 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงสถิติ 2
SPECIAL TOPICS IN STATISTICAL ANALYTICS 2
3 (3-0-6)
06026237 ปฏิบัติการพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงสถิติ 1
SPECIAL WORKSHOP IN STATISTICAL ANALYTICS 1
3 (2-2-5)
06026238 ปฏิบัติการพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงสถิติ 2
SPECIAL WORKSHOP IN STATISTICAL ANALYTICS 2
3 (2-2-5)

 

–  กลุ่มวิศวกรรมข้อมูล                                               12                 หน่วยกิต

06026239 สถาปัตยกรรมข้อมูลแบบไปป์ไลน์
DATA PIPELINE ARCHITECTURE
3 (3-0-6)
06026240 การพัฒนาระบบอัจฉริยะ
INTELLIGENT SYSTEM DEVELOPMENT
3 (2-2-5)
06026241 การดำเนินงานการเรียนรู้ของเครื่อง
MACHINE LEARNING OPERATIONS
3 (3-0-6)
06026242 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
CLOUD TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE
3 (3-0-6)
06026243 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
ADVANCED  DATABASE  SYSTEMS
3 (3-0-6)
06026244 การดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล
DATABASE SYSTEM MAINTENANCE AND ADMINISTRATION
3 (2-2-5)
06026245 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
DISTRIBUTED DATABASE SYSTEMS
3 (3-0-6)
06026246 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมข้อมูล 1
SPECIAL TOPICS IN DATA ENGINEERING 1
3 (3-0-6)
06026247 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมข้อมูล 2
SPECIAL TOPICS IN DATA ENGINEERING 2
3 (3-0-6)
06026248 ปฏิบัติการพิเศษทางวิศวกรรมข้อมูล 1
SPECIAL WORKSHOP IN DATA ENGINEERING 1
3 (2-2-5)
06026249 ปฏิบัติการพิเศษทางวิศวกรรมข้อมูล 2
SPECIAL WORKSHOP IN DATA ENGINEERING 2
3 (2-2-5)

               4)  กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก                                     6        หน่วยกิต

 

สำหรับแผนการศึกษาที่ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

          –   กลุ่มวิชาเลือก                                                           6         หน่วยกิต

06026250 วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ
DATA SCIENCE FOR BUSINESS
3 (2-2-5)
06026251 บัญชีการเงิน
FINANCIAL ACCOUNTING 
3 (3-0-6)
06026252 การวิเคราะห์ด้านการเงิน
FINANCIAL ANALYTICS
3 (2-2-5)
06026253 การวิเคราะห์ด้านการตลาด
MARKETING ANALYTICS
3 (2-2-5)
06026254 เทคโนโลยีสุขภาพสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
INTRODUCTION TO HEALTH ANALYTICS
3 (2-2-5)
06026255 การได้มาและการจัดการข้อมูลทางด้านคลินิก
CLINICAL DATA ACQUISITION AND MANAGEMENT
3 (2-2-5)
06026256 การจัดการการปฏิบัติการ
OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-6)
06026257 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถะของธุรกิจ
BUSINESS STRATEGIC AND PERFORMANCE MANAGEMENT
3 (3-0-6)
06026258 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
SOCIAL NETWORK ANALYSIS
3 (3-0-6)

         **นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเลือก หรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านกลุ่มใดก็ได้ จำนวนรวม 6 หน่วยกิต**

 

สำหรับแผนการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

         –   สหกิจศึกษา                                                                      6          หน่วยกิต

06026259 สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
COOPERATIVE EDUCATION IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS
6 (0-35-0)
06026260 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS
6 (0-35-0)

          นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือสหกิจศึกษาต่างประเทศทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจวิชาใดวิชาหนึ่ง จำนวนรวม 6 หน่วยกิต กำหนดระยะเวลาในการทำสหกิจศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษา

            ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

             นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

        แผนการศึกษาที่ไม่เข้าโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026200 แคลคูลัส 1
CALCULUS 1
3 (3-0-6)
06026202 พีชคณิตเชิงเส้น
LINEAR ALGEBRA
3 (3-0-6)
06066101 พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY
3 (3-0-6)
06066303 การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PROBLEM SOLVING AND COMPUTER PROGRAMMING
3 (2-2-5)  
90641001 โรงเรียนสร้างเสน่ห์
CHARM SCHOOL
2 (1-2-3)
90641003 กีฬาและนันทนาการ
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES
1 (0-3-2)
90644007 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
FOUNDATION ENGLISH 1
3 (3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026201 แคลคูลัส 2
CALCULUS 2
3 (3-0-6)
06026203 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER PROGRAMMING
3 (2-2-5)  
06026205 การตลาดเบื้องต้น
INTRODUCTION TO MARKETING
3 (3-0-6)
06066001 ความน่าจะเป็นและสถิติ
PROBABILITY AND STATISTICS
3 (3-0-6)
90641002 ความฉลาดทางดิจิทัล
DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT
3 (3-0-6)
90642033

กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ*
กฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่
LAW FOR NEW GENERATION
3 (3-0-6)

90644008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
FOUNDATION ENGLISH 2
3 (3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026206 การวิเคราะห์ข้อมูลและการโปรแกรม
DATA ANALYTICS AND PROGRAMMING
3 (2-2-5)
06066000 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
DISCRETE MATHEMATICS
3 (3-0-6)  
06066300 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
DATABASE SYSTEM CONCEPTS
3 (2-2-5)
06066302 การเขียนโปรแกรมเว็บพื้นฐาน
FUNDAMENTAL WEB PROGRAMMING
3 (2-2-5)
06066304

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 (3-0-6)

90644xxx

วิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร
ELECTIVE IN LANGUAGE AND COMMUNICATION
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)

รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026204

เครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น
INTRODUCTION TO NETWORKS AND CYBERSECURITY 
3 (3-0-6)  

06026207 ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
NOSQL DATABASE SYSTEMS
3 (2-2-5)
06026208 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล
FUNDAMENTALS OF DATA SCIENCE
3 (3-0-6)
06026209 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
DATA VISUALIZATION
3 (2-2-5)
06026210 การหาค่าที่เหมาะที่สุด
OPTIMIZATION
3 (3-0-6)
06066102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-6)
06066301 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
3 (2-2-5)
รวม 21 หน่วยกิต


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026211 การเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์
APPLIED MACHINE LEARNING
3 (2-2-5)
06026212 การสร้างคลังข้อมูล
DATA WAREHOUSING
3 (2-2-5)
06026xxx
วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 1
ELECTIVE IN DATA SCIENCE
วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 1
ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYSIS 1
วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 1
ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 1
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
06026xxx
วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 2
ELECTIVE IN DATA SCIENCE 2
วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 2
ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYTICS 2
วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 2
ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 2
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
9064xxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ELECTIVE IN GENERAL EDUCATION
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
90644042 กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ*
การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ
PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION
3 (3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026213 ระบบข้อมูลมหัต
BIG DATA SYSTEMS
3 (2-2-5)
06026214

โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1
PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 1
3 (0-9-0)

06026xxx
วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 3
ELECTIVE IN DATA SCIENCE 3
วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 3
ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYTICS 3
วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 3
ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 3
3 (3-0-6)  หรือ 3 (2-2-5)
06026xxx
วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 4
ELECTIVE IN DATA SCIENCE 4
วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 4
ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYTICS 4
วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 4
ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 4
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
06066100

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
3 (3-0-6)


90643021
กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ*
ผู้ประกอบการสมัยใหม่
MODERN ENTREPRENEURS
3 (3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต


ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026215

โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2
PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2
3 (0-9-0)

06026xxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน 1
ELECTIVE IN ELECTIVE OR SPECIFIC PROFESSIONAL COURSES 1
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)

06026xxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน 2
ELECTIVE IN ELECTIVE OR SPECIFIC PROFESSIONAL COURSES 2
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9064xxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ELECTIVE IN GENERAL EDUCATION
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
FREE ELECTIVE COURSE 1
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
FREE ELECTIVE COURSE 2
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5))
รวม 9 หน่วยกิต

                       รวมตลอดหลักสูตร                            132            หน่วยกิต   

 

 

แผนการศึกษาที่เข้าโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026200 แคลคูลัส 1
CALCULUS 1
3 (3-0-6)
06026202 พีชคณิตเชิงเส้น
LINEAR ALGEBRA
3 (3-0-6)
06066101

พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY
3 (3-0-6)

06066303

การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PROBLEM SOLVING AND COMPUTER PROGRAMMING
3 (2-2-5)  

90641001 โรงเรียนสร้างเสน่ห์
CHARM SCHOOL
2 (1-2-3)
90641003 กีฬาและนันทนาการ
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES
1 (0-3-2)
90644007 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
FOUNDATION ENGLISH 1
3 (3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026201 แคลคูลัส 2
CALCULUS 2
3 (3-0-6)
06026203 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER PROGRAMMING
3 (2-2-5)  
06026205 การตลาดเบื้องต้น
INTRODUCTION TO MARKETING
3 (3-0-6)
06066001 ความน่าจะเป็นและสถิติ
PROBABILITY AND STATISTICS
3 (3-0-6)
90641002 ความฉลาดทางดิจิทัล
DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT
3 (3-0-6)
90642033

กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ*
กฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่
LAW FOR NEW GENERATION
3 (3-0-6)

90644008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
FOUNDATION ENGLISH 2
3 (3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026206 การวิเคราะห์ข้อมูลและการโปรแกรม
DATA ANALYTICS AND PROGRAMMING
3 (2-2-5)
06066000 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
DISCRETE MATHEMATICS
3 (3-0-6)  
06066300 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
DATABASE SYSTEM CONCEPTS
3 (2-2-5)
06066302 การเขียนโปรแกรมเว็บพื้นฐาน
FUNDAMENTAL WEB PROGRAMMING
3 (2-2-5)
06066304

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 (3-0-6)

90644xxx

วิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร
ELECTIVE IN LANGUAGE AND COMMUNICATION
3 (3-0-6)  หรือ 3 (2-2-5)

รวม 18 หน่วยกิต


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026204

เครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น
INTRODUCTION TO NETWORKS AND CYBERSECURITY 
3 (3-0-6)
 
06026207 ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
NOSQL DATABASE SYSTEMS
3 (2-2-5)
06026208 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล
FUNDAMENTALS OF DATA SCIENCE
3 (3-0-6)
06026209 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
DATA VISUALIZATION
3 (2-2-5)
06026210 การหาค่าที่เหมาะที่สุด
OPTIMIZATION
3 (3-0-6)
06066102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-6)
06066301 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
3 (2-2-5)
รวม 21 หน่วยกิต


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026211 การเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์
APPLIED MACHINE LEARNING
3 (2-2-5)
06026212 การสร้างคลังข้อมูล
DATA WAREHOUSING
3 (2-2-5)
06026xxx
วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 1
ELECTIVE IN DATA SCIENCE
วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 1
ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYSIS 1
วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 1
ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 1
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)06026xxx
วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 2
ELECTIVE IN DATA SCIENCE 2
วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 2
ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYTICS 2
วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 2
ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 2
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)9064xxxx

วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ELECTIVE IN GENERAL EDUCATION
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
90644042 กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ* การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION 3 (3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026213 ระบบข้อมูลมหัต
BIG DATA SYSTEMS
3 (2-2-5)
06026214

โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1
PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 1
3 (0-9-0)

06026xxx
วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 3
ELECTIVE IN DATA SCIENCE 3
วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 3
ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYTICS 3
วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 3
ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 3
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
06026xxx
วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 4
ELECTIVE IN DATA SCIENCE 4
วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 4
ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYTICS 4
วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 4
ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 4
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
06066100 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
3 (3-0-6)

90643021
กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ*
ผู้ประกอบการสมัยใหม่
MODERN ENTREPRENEURS
3 (3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต


ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026215

โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2
PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2
3 (0-9-0)

9064xxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ELECTIVE IN GENERAL EDUCATION
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
FREE ELECTIVE COURSE 1
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
FREE ELECTIVE COURSE 2
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026259  
หรือ
สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
COOPERATIVE EDUCATION IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS
6 (0-35-0)

06026260


สหกิจศึกษาต่างประเทศทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS
 
รวม 6 หน่วยกิต

                       รวมตลอดหลักสูตร                            132            หน่วยกิต

 

สถานภาพของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (เริ่มใช้กับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับและประกาศการคัดเลือกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตาม ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียด การรับสมัคร ได้ที่นี่

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลา โดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ

การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

มีภาคฤดูร้อน (ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการเป็นกรณีๆ ไป)

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน – เวลา ราชการปกติ

ภาคการศึกษาที่ 1:        เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2:        เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน:                เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

นักศึกษาสามารถใช้ระยะเวลาศึกษาให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • นักศึกษาต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดแต่ละหลักสูตรและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4.00 แต้มระดับคะแนน
  • นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ