06026112 : BUSINESS INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN

รหัสวิชา (Subject ID) 06026112
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Subject name BUSINESS INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) -

รายละเอียดวิชา

เครื่องมือและวิธีการสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจในปัจจุบัน แบบจำลองการวิเคราะห์ระบบ แบบจำลองการออกแบบระบบ ความสำคัญของกระบวนการควบคุมในขั้นตอนการวางแผน วิเคราะห์ จัดสร้าง และทดสอบระบบสารสนเทศทางธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาการจัดการด้านธุรกิจ กรณีศึกษา

Tools and methodologies for business information systems development; current concepts of business information system analysis and design; system analysis model; system design models; the importance of control process during the planning, analysis, design, implementation, and testing phases of business information systems to solve business management problems; case studies.