06026126 : BUSINESS STRATEGIC AND PERFORMANCE MANAGEMENT

รหัสวิชา (Subject ID) 06026126
ชื่อวิชา การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ
Subject name BUSINESS STRATEGIC AND PERFORMANCE MANAGEMENT
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) 06026116 BUSINESS DATA ANALYTICS

รายละเอียดวิชา

แนะนำการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ การกำหนดสมรรถนะของธุรกิจและการเลือกหลักการวัดสมรรถนะ กระบวนการบริหารสมรรถนะของธุรกิจ การวางแผนสมรรถนะ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การประเมินสมรรถนะ และการพิจารณาทบทวนสมรรถนะ การแนะนำระบบการบริหารสมรรถนะของธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของการบริหารสมรรถนะของธุรกิจ

Strategic planning; defining business performance and choosing a measurement approach; performance management process; performance planning, performance execution, performance assessment, performance review; introduction of performance management system; performance management best practices.