Bachelor Degree

Course Structure – DSBA

divider

Bachelor of Science
Program in Data Science and Business Analytics

Course Structure

The total of 126 credits required for graduation comprise 3 types of courses:

  Study plan without cooperative education Study plan with cooperative education
A. General Education Course 30 Credits 30  Credits
– Languages Course

– Sciences and Mathematics Course

– Humanities Course

– Social Sciences Course

12 Credits

6 Credits

6 Credits

6 Credits

12 Credits

6 Credits

6 Credits

6 Credits

B. Specific Requirement Course  90 Credits 90 Credits
1) Core Course 12  Credits 12  Credits
– Mathematics and Statistic

– Fundamental of Information Technology

9 Credits

3 Credits

9 Credits

3 Credits

2) Specialized Education Courses 69 Credits 69 Credits
– Organizational issues and Information System

– Technology for Application

– Technology and Software Method

– System Infrastructure

15 Credits

33 Credits

15 Credits

6 Credits

15 Credits

33 Credits

15 Credits

6 Credits

3) Elective Course in Data Science and Business Analytics Program 6  Credits 3 Credits
4) Alternative Education 3  Credits 6 Credits *
– Internship

– Cooperative Education Course

– Oversea Training or Internship

 

3  Credits

 

6 Credits

C. Free Elective Course 6  Credits 6 Credits
Total Credits 126 Credits 126 Credits

*Study plan with cooperative education

นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาสหกิจศึกษาได้ 6 หน่วยกิต กำหนดระยะเวลาในการทำสหกิจศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษาโดยนำมาทดแทนในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเลือกรหัส 060261xx วิชาเลือกทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 (ELECTIVE COURSE  IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2) และ 06026129 ฝึกวิชาชีพวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ รวมจำนวน 6 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณะ ทั้งนี้ในกลุ่มสหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกสหกิจศึกษาหรือสหกิจศึกษาต่างประเทศได้