06026148 : SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND LOGISTICS

รหัสวิชา (Subject ID) 06026148
ชื่อวิชา การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
Subject name SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND LOGISTICS
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) -

รายละเอียดวิชา

ความจำเป็นในด้านการบูรณาการของโซ่อุปทานและในด้านการบริหารจัดการความซับซ้อนในส่วนต่อประสานของระบบ หลักการของการวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาและการประเมินของการบริหารโซ่อุปทาน กิจกรรมของการบริหารโซ่อุปทานที่นำมาซึ่งการบูรณาการของความสัมพันธ์ด้านการไหลเวียนของข้อมูลและวัตถุดิบระหว่างองค์กรในโซ่อุปทาน รวมทั้งโซ่อุปทานทั่วโลก บทบาทของผู้ค้า กระบวนการภายในของโซ่อุปทาน และการจัดจำหน่าย

The need for supply chain integration and the challenges of managing complex interfaces; the systems approach to the planning, analysis, design, development, and evaluation of SCM; activities that lead to integration of information and material flows across multiple organizations in the supply chain including global supply chains, roles of suppliers, internal process, and distribution channels.