06026166 : SPECIAL WORKSHOP IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2

รหัสวิชา (Subject ID) 06026166
ชื่อวิชา ปฏิบัติการพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2
Subject name SPECIAL WORKSHOP IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) -

รายละเอียดวิชา

ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเป็นผู้คัดเลือก

This course focuses on selected topics and practical workshop in data science and business analytics, which selected by a lecturer.