06026158 : FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS

รหัสวิชา (Subject ID) 06026158
ชื่อวิชา สถาบันและตลาดด้านการเงิน
Subject name FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) -

รายละเอียดวิชา

สถาบันและกลุ่มการเงินภาครัฐและเอกชน การปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมสถาบันการเงินกับตลาด ภาพรวมของการบริการทางการเงินขององค์กรและวาณิชธนกิจ ฟังก์ชันการทำงานของระบบสารสนเทศด้านการเงินในธนาคารการเงินภาครัฐและเอกชน ปัจจัยที่มีผลต่อวงจรเศรษฐกิจและผลตอบแทนซึ่งถูกปรับความเสี่ยงของสถาบันด้านการเงิน มูลค่าเงินทบต้นและลดค่าตามเวลา การวัดอัตราผลตอบแทนและผลตอบแทนคิดเป็นตัวเงิน ความสมดุลของเงินทุนระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และนักลงทุน การวัดและการประเมินมูลค่าตลาดทุน เงินสดและตราสารอนุพันธ์ บริการให้คำปรึกษาการทำธุรกรรม

Public and private financial sectors and institutions; interaction of financial institutional participants with markets; overview of corporate and investment banking financial services; functions of financial information systems in private and public sector banks; factors affecting economic cycles and risk adjusted returns of financial institutions; time value of money compounding and discounting; nominal and effective yield measurement; capital equilibrium between issuers and investors; capital market valuation and measurement; cash and derivative instruments; transaction advisory services.