วิชาโท

แผนการศึกษา

divider

หลักสูตรวิชาโท
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้เชิงลึก

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
06046001Elements of Artificial Intelligence3 (3-0-6)
06046002Python Programming for Machine Learning3 (3-0-6)
06046003Neural networks and Deep Learning3 (3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0604600xSelective course from list3 (3-0-6)
0604600xSelective course from list3 (3-0-6)