วิชาโท

โครงสร้างหลักสูตร

divider

หลักสูตรวิชาโท
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้เชิงลึก

หลักสูตรประกอบไปด้วย

หมวดวิชาบังคับ9 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับเลือก6 หน่วยกิต
รวม15 หน่วยกิต

โดยแบ่งเป็น 2 โมดูล ดังนี้

Module 1:
AI Foundation and Tools
Elements of Artificial Intelligence
Python Programming for Machine Learning
9 หน่วยกิต
Module 2:
AI Applications เลือกเรียน
จากหมวดวิชาบังคับเลือก
9 หน่วยกิต

รายวิชา

หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
06046001Elements of Artificial Intelligence3 (3-0-6)
06046002Python Programming for Machine Learning3 (3-0-6)
06046003Neural networks and Deep Learning3 (3-0-6)

หมวดวิชาบังคับเลือก (เลือกเรียน 6 หน่วยกิต)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
06046004Internet of Things with Artificial Intelligence3 (3-0-6)
06046005AI Deep Learning for Computer Vision3 (3-0-6)
06046006AI Chatbot Development3 (3-0-6)
06046007Natural Language Processing with Deep Learning3 (3-0-6)
06046008Cluster Analysis and Pattern Recognition3 (3-0-6)