ปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา แขนง ITM

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ

โครงสร้างหลักสูตร

  • แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ : Information Technology And Management (ITM)

เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีความรู้ในการวางแผนและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดการและวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรและทุกภาคส่วนของธุรกิจ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างทักษะเดิมที่มีอยู่ให้เพียงพอและพัฒนาทักษะเดิมให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น และให้ทันกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผน ข36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับร่วม12 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาบังคับแขนง12 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาเลือก6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา แผน ข

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชา หน่วยกิต
06017441โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE
3 (3-0-6)
06017443พื้นฐานทางธุรกิจ
FUNDAMENTALS OF BUSINESS
3 (3-0-6)
06017444ระบบสารสนเทศระดับองค์กร
ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-6)
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017442การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 (3-0-6)
06017461การวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูลขนาดใหญ่
BUSINESS ANALYTICS AND BIG DATA
3 (3-0-6)
06017462กลยุทธ์สากลและนวัตกรรม
GLOBAL STRATEGY AND INNOVATION
3 (3-0-6)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017463การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY AND INFORMATION SECURITY GOVERNANCE
3 (3-0-6)
06017464การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
3 (3-0-6)
06017771การศึกษาอิสระ 1
INDEPENDENT STUDY 1
3 (0-9-0)
รวม9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06017xxxวิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
06017xxxวิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
06017772การศึกษาอิสระ 2
INDEPENDENT STUDY 2
3 (0-9-0)
รวม9

** หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)