divider

06017461 : BUSINESS ANALYTICS AND BIG DATA

รหัสวิชา (Subject ID) 06017461
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูลขนาดใหญ่
Subject name BUSINESS ANALYTICS AND BIG DATA
วิชาบังคับก่อน
(Prerequisite)
ไม่มี
(None)

รายละเอียดวิชา

ภาพรวมของการวิเคราะห์ทางธุรกิจ วิวัฒนาการการวิเคราะห์ทางธุรกิจ ความสำคัญของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล การเก็บรวมรวมข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล ประโยชน์ของการทำเหมืองข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ เบื้องต้น การโตของข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะเบื้องต้น ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากสื่อสังคม กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคม

Overview of business analytics, evolution of business analytics, importance of data, data quality, data collection, structuring data, data cleaning, benefits of data mining, introduction to big data, data growth, introduction to big data and business intelligent, significance of big data analytics, social media analytics, social media analytics process.