divider

06017443 : FUNDAMENTALS OF BUSINESS

รหัสวิชา (Subject ID)06017443
ชื่อวิชาพื้นฐานทางธุรกิจ
Subject nameFUNDAMENTALS OF BUSINESS
วิชาบังคับก่อน
(Prerequisite)
ไม่มี
(None)

รายละเอียดวิชา

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พื้นฐานของการบริหารการเงิน มูลค่าของเงินและต้นทุนของเงินทุน การวิเคราะห์งบการเงิน และการวางแผนและควบคุมทางการเงิน การบริหารการผลิต กระบวนการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง แนวคิดและการจัดการทางการตลาด มุมมองและกระบวนการจัดการ การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

Business environment; foundations of financial management; valuation and cost of capital; financial statement analysis; financial planning and control; production management; production process; inventory control; marketing concept and management; management perspectives and processes; organization management; human resource management; business ethics and social responsibility.