หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2558)

divider

แขนงวิชา IS| แขนงวิชา IST | แขนงวิชา NST | แขนงวิชา ITM

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Information Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคมของประเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานและความต้องการทักษะที่แตกต่างกัน ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทั้งในส่วนของความรู้ที่เป็นรากฐานที่จำเป็น และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความสนใจของผู้เรียน โดยมีทั้งแผนการเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพในด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการเรียนที่เน้นการสร้างนักวิจัยที่มีความสามารถในการทำวิจัยขั้นสูง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ โดยทั้งสองแผนการเรียน คณะมีปรัชญาการศึกษาที่เน้นหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการค้นคว้า กระบวนการคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์ ตลอดจนการบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะและสถาบันฯ ในอันที่จะส่งเสริมและพัฒนาสังคมนวัตกรรมและการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตรประเภทของหลักสูตร
38  หน่วยกิตหลักสูตรปริญญาโท 2 ปีหลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ

แขนงวิชา

  • วิทยาการสารสนเทศ (IS)
  • เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST)
  • เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (NST)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย

สถานภาพหลักสูตร

  • หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 >> กำหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559