ปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา แขนง ITM

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

โครงสร้างหลักสูตร

แขนงวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เป็นแขนงวิชาที่เนื้อหา มุ่งให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในเชิงกว้าง มีความรู้ในด้านการวางแผนและบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการและวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองค์กร หรือเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ให้เพียงพอแก่การเข้าสู่สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผน  ก.  แบบ ก 1 38          หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 38          หน่วยกิต

แผน  ก.  แบบ ก 2 38          หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12          หน่วยกิต
หมวดวิชาสัมมนา 3           หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 14          หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9           หน่วยกิต

แผน ข. 38          หน่วยกิต
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6           หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 26          หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6           หน่วยกิต

แผนการศึกษา แผน ก. แบบ ก 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017651 วิทยานิพนธ์ แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-27-0)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017651 วิทยานิพนธ์ แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-27-0)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017651 วิทยานิพนธ์ แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-30-0)
รวม 10

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017651 วิทยานิพนธ์ แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-30-0)
รวม 10

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผนการศึกษา แผน ก. แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017865 รากฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Fundamental of Information Technology

3 (3-0-6)
06017851 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information Systems

3 (3-0-6)
06017855 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

Research Methodology and Statistics

3 (3-0-6)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017852 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Information Systems Development

3(3-0-6)
06017853 การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ

Information Literacy and Technical Writing

2 (2-0-4)
06017751 สัมมนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

Graduate Research Seminar

3 (0-9-0)
06017xxx วิชาเลือก

Elective Course

3(3-0-6) หรือ
3 (2-2-5)
รวม 11

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017652 วิทยานิพนธ์ แผน ก 2

THESIS PLAN B

3(0-9-0)
06017xxx วิชาเลือก

Elective Course

3(3-0-6) หรือ
3 (2-2-5)
06017xxx วิชาเลือก

Elective Course

3(3-0-6) หรือ
3 (2-2-5)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017652 วิทยานิพนธ์ แผน ก 2

THESIS PLAN B

9(0-27-0)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผนการศึกษา แผน ข. 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017865 รากฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Fundamental of Information Technology

3 (3-0-6)
06017851 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information Systems

3 (3-0-6)
06017858 พื้นฐานทางธุรกิจ

Fundamentals of Business

3 (3-0-6)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017852 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Information Systems Development

3(3-0-6
06017853 การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ

Information Literacy and Technical Writing

2 (2-0-4)
06017866 กลยุทธ์สากลและนวัตกรรม

Global Strategy and Innovation

3(0-9-0)
06017867 การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Center  Management

3(3-0-6) หรือ
3 (2-2-5)
รวม 11

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017856 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Project  Management

3(3-0-6)
06017752 การศึกษาอิสระ 1

independent study 1

3(0-9-0)
06017xxx วิชาเลือก

Elective Course

3(3-0-6) หรือ
3 (2-2-5)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017864 การกำกับดูแลและการจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Governance and Service Management

3(3-0-6)
06017753 การศึกษาอิสระ 2

independent study 2

3(0-9-0)
06017xxx วิชาเลือก

Elective Course

3(3-0-6) หรือ
3 (2-2-5)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)