ปริญญาโท

หลักสูตรใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

divider

กลุ่มเรียนในเวลาราชการ | กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Information Technology)

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานและความต้องการทักษะที่แตกต่างกัน ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทั้งในส่วนของความรู้ที่เป็นรากฐานที่จำเป็น และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความสนใจของผู้เรียน โดยมีทั้งแผนการเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพในด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้และทักษะในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยทั้งสองแผนการเรียน คณะมีปรัชญาการศึกษาที่เน้นหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการค้นคว้า กระบวนการคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์ ตลอดจนการบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะและสถาบัน ในอันที่จะส่งเสริมและพัฒนาสังคมนวัตกรรมและการเรียนรู้

ทั้งนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภายใต้หลักสูตรดังกล่าวจะได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนสามารถวินิจฉัย ทบทวน และแก้ไขปัญหาด้านจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ซับซ้อนได้

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

กลุุ่มเรียนในเวลาราชการ
แผน ก แบบ ก136 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 36 หน่วยกิต
กลุุ่มเรียนนอกเวลาราชการ
แผน ข 36 หน่วยกิต

ภาษาที่ใช้

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

สถานภาพหลักสูตร

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 >> กำหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563