ปริญญาโท

ภาพรวมของหลักสูตร

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Information Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคมของประเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานและความต้องการทักษะที่แตกต่างกัน ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทั้งในส่วนของความรู้ที่เป็นรากฐานที่จำเป็น และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความสนใจของผู้เรียน โดยมีทั้งแผนการเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพในด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการเรียนที่เน้นการสร้างนักวิจัยที่มีความสามารถในการทำวิจัยขั้นสูง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ โดยทั้งสองแผนการเรียน คณะมีปรัชญาการศึกษาที่เน้นหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการค้นคว้า กระบวนการคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์ ตลอดจนการบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะและสถาบันฯ ในอันที่จะส่งเสริมและพัฒนาสังคมนวัตกรรมและการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร
38  หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี หลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย

แขนงวิชา

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 แขนงวิชาคือ

(1)  แขนงวิชา วิทยาการสารสนเทศ (IS)

เป็นแขนงวิชาที่เน้นการทำวิจัย เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ มีทักษะในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่

(2)  แขนงวิชา เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST)

เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนความรู้เฉพาะทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์

(3)  แขนงวิชา เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (NST)

เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

(4)  แขนงวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)

เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในเชิงกว้าง มีความรู้ในด้านการวางแผนและบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการและวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองค์กร หรือเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ให้เพียงพอแก่การเข้าสู่สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แขนงวิชา เมื่อแบ่งตามแผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1
แขนงวิชา วิทยาการสารสนเทศ (IS)
แขนงวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)

แผน ก แบบ ก 2
แขนงวิชา วิทยาการสารสนเทศ (IS)
แขนงวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)

แผน ข
แขนงวิชา เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST)
แขนงวิชา เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (NST)
แขนงวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)

แผนการรับนักศึกษา

แขนงวิชา กลุ่มเรียน แผนการเรียน แผนการรับ
วิทยาการสารสนเทศ (IS) ในเวลาราชการ แผน ก 1 5 คน
วิทยาการสารสนเทศ (IS) ในเวลาราชการ แผน ก 2 10 คน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST) นอกเวลาราชการ แผน ข 20 คน
เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (NST) นอกเวลาราชการ แผน ข 20 คน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM) นอกเวลาราชการ แผน ก 1, ก 2 และแผน ข 30 คน

หมายเหตุ จำนวนการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา