ปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา แขนง IS

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชา วิทยาการสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

แขนงวิชา วิทยาการสารสนเทศ เป็นแขนงวิชาที่เน้นการทำวิจัย เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ มีทักษะในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่

แผน  ก.  แบบ ก 1 38          หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 38          หน่วยกิต

แผน  ก.  แบบ ก 2 38          หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 38          หน่วยกิต
หมวดวิชาสัมมนา 3           หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 14          หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9           หน่วยกิต


แผนการศึกษา แผน ก. แบบ ก 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017651 วิทยานิพนธ์ แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-27-0)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017651 วิทยานิพนธ์ แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-27-0)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017651 วิทยานิพนธ์ แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-30-0)
รวม 10

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017651 วิทยานิพนธ์ แผน ก 1

THESIS Plan A

9 (0-30-0)
รวม 10

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

 

แผนการศึกษา แผน ก. แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017851 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information Systems

3 (3-0-6)
06017852 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Information Systems Development

3 (3-0-6)
06017855 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

Research Methodology and Statistics

3 (3-0-6)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017854 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล

Database Design and Management

3(3-0-6)
06017853 การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ

Information Literacy and Technical Writing

2 (2-0-4)
06017751 สัมมนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

Graduate Research Seminar

3 (0-9-0)
06017xxx วิชาเลือก

Elective Course

3(3-0-6) หรือ
3 (2-2-5)
รวม 11

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017652 วิทยานิพนธ์ แผน ก 2

THESIS PLAN B

3(0-9-0)
06017xxx วิชาเลือก

Elective Course

3(3-0-6) หรือ
3 (2-2-5)
06017xxx วิชาเลือก

Elective Course

3(3-0-6) หรือ
3 (2-2-5)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017652 วิทยานิพนธ์ แผน ก 2

THESIS PLAN B

9(0-27-0)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)