divider

06017444 : ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS

รหัสวิชา (Subject ID) 06017444
ชื่อวิชาระบบสารสนเทศระดับองค์กร
Subject nameENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS
วิชาบังคับก่อน
(Prerequisite)
ไม่มี
(None)

รายละเอียดวิชา

ภาพรวมของระบบสารสนเทศในธุรกิจ องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศ กระแสกระบวนการเชิงธุรกิจ ระบบประมวลผลธุรกรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากรวิสาหกิจ ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลและฐานข้อมูล การสร้างแบบจำลองข้อมูล การสร้างแบบจำลองข้อมูลหลายมิติ คลังข้อมูล การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ปัญญาธุรกิจ การค้นพบความรู้จากคลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น

Overview of information systems in business, components and types of information systems, business process flow, transaction processing systems, management information systems, decision support systems, enterprise resource planning, supply chain management systems, data and database, data modeling, multi-dimensional data modeling, data warehousing, online analytical processing, business intelligence, knowledge discovery in data warehouse, introduction to data mining.