divider

06017xxx : ELECTIVE COURSE

รหัสวิชา (Subject ID) 06017xxx
ชื่อวิชาวิชาเลือก
Subject name ELECTIVE COURSE
วิชาบังคับก่อน
(Prerequisite)
ไม่มี
(None)

06017510 : SOFTWARE MODELING WITH UML [การจำลองแบบซอฟต์แวร์ด้วยยูเอ็มแอล]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
หลักการและเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์ หลักการการวิเคราะห์และออกแบบระบบซอฟต์แวร์ การสร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานพัฒนาระบบด้วยยูเอ็มแอลโดยใช้แผนภาพยูสเคส แผนภาพกิจกรรม แผนภาพคลาส แผนภาพแสดงการโต้ตอบ แผนภาพสถานะ แผนภาพคอมโพเนนท์ และแผนภาพดีพลอยเมนท์ แนวคิดการออกแบบเป็นชั้น

Object-oriented technology concept, principles of software system analysis and design, software modeling for system development using UML such as use case diagram, activity diagram, class diagram, interaction diagram, statechart diagram, component diagram, and deployment diagram, layered design concept.

06017511 : ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM [ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
แนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การประมวลผลทรานแซคชันและระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร เทคนิคจัดทำเอกสารของระบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สารสนเทศทางบัญชี ได้แก่ วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรผลิตภัณฑ์ บัญชีแยกประเภทและรายงาน การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลองข้อมูลอาร์อีเอ (REA) การอิมพลีเมนต์อาร์อีเอในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

Transaction processing and enterprise resource planning system (ERP); System document technique; Relational database; AIS application: Revenue cycle, Expenditure cycle, Product cycle, General ledger and reporting; Database design using the REA data model; Implement an REA in relational database.

06017512 : ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY [เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำให้เป็นส่วนบุคคลของผลิตภัณฑ์และราคา การทำเวอร์ชัน การรวมผลิตภัณฑ์ ต้นทุนในการสวิตชิง ล็อคอิน การประหยัดจากขนาด เอฟเฟกต์เครือข่าย มาตรฐานและเอฟเฟกต์ระบบ การประเมินผลการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การจ้างงาน การเติบโตของธุรกิจและผลผลิต

Fundamental economic principles; Economic relating to information technology industries; Personalization of products and prices; Versioning; Product Bundling; Switching costs; Lock-in, Economies of scale, Network effects, Standards and Systems effects; Evaluation of information technology investment; Implications of information technology on economic and industrial development; Employment; Business growth; Productivity.

06017513 : BUSINESS PERFORMANCE MEASUREMENT AND EVALUATION [การวัดและประเมินสมรรถนะของธุรกิจ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
แนวคิดการวัดความสำเร็จของธุรกิจ การวัดผลการดำเนินงานจากการวิเคราะห์ทางการเงิน ได้แก่ การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุน โดยวิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์แนวตั้ง และการวิเคราะห์อัตราส่วน ระบบวัดผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดแบบบาลานซ์สกอร์การ์ด

Measuring business success concept; Business performance measure from financial analysis; Balance sheet analysis; Income statement analysis; Analysis Methods: trend analysis, vertical analysis, ratio analysis; Performance measurement models and KPIs: the balanced scorecard (BSC).

06017514 : STRATEGIC MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY [การบริหารเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
แนวคิดในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เกิดประสิทธิผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน การจัดวางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร กระบวนการวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศประเด็นที่น่าสนใจและแนวโน้มของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรในปัจจุบัน

Concepts of effective IT governance for enterprise; Information technology as competitive advantage; IT alignment for business strategy; Strategic information system planning; IT benchmarking; Technology and innovation application for business; Issues and trends of IT management in organizations.

06017515 : INFORMATION TECHNOLOGY CENTER MANAGEMENT [การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
ความสำคัญของการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิผล การจัดโครงสร้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการการปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการแอปพลิเคชัน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคัดเลือกและการจัดการผู้ขาย การสื่อสารทางธุรกิจ การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลและการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการความต้องการและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ การวัดสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

The importance of effective IT center management; IT center organization; chief information officer; IT standards; IT operations and infrastructure management; IT problem management; application management; IT human resources management; vendor selection and management; business communications; IT budgeting and cost management; effective decision making and risk management; demand management and project prioritization; IT performance measurement; IT governance.

06017516 : INFORMATION TECHNOLOGY AND SECURITY AUDITS [การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงสารสนเทศ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
บทบาทการตรวจสอบไอทีและแนวทางการตรวจสอบ การทำรายงานการตรวจสอบไอที การวิเคราะห์กระบวนการของภารกิจหลัก แนวทางการดำเนินงานการกำกับดูแลไอที การตรวจสอบและการประกันความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้แก่ ความจำเป็นและวัตถุประสงค์การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย การจำแนก ประเภทของการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย ขอบเขตการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยและผลลัพธ์ที่คาดหวัง การประเมินความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

IT audit role and audit guidelines; IT audit reporting; core functions process analysis; IT governance implementation guidelines; information security audit and assurance: need for information security audit and its objectives, categories of information security audit, scope of information security audit and expected outcomes, network security assessment, roles and responsibilities of information security auditor.

06017517 : ENTERPRISE RESOURCES PLANNING [การวางแผนทรัพยากรองค์กร ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (2-2-5)
พื้นฐานการบัญชีสำหรับการอิมพลีเมนต์ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร กระบวนการธุรกิจหลักในองค์กร กระบวนการทางบัญชี กระบวนการได้มาซึ่งทรัพยากร กระบวนการจัดการสินค้าและคลังสินค้า กระบวนการการผลิต และกระบวนการการขายสินค้าหรือบริการ การบูรณาการกระบวนการธุรกิจด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร แนวคิดการวางแผนทรัพยากรองค์กร เรียนรู้ทักษะปฏิบัติการในการนำกระบวนการธุรกิจมาใช้งานบนแอปพลิเคชันมาตรฐานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร

Fundamental of Accounting for Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation; Key business processes in an organization; accounting process, procurement process, inventory and warehouse management process, production process, and order fulfillment process; Integrate business processes with ERP; concepts of ERP; learning practical skills on how to make business processes run on a standard application of ERP.

06017518 : COMPUTER NETWORKS [เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล โพรโทคอลในระดับชั้น แอปพลิเคชัน โพรโทคอลในระดับชั้นทรานสพอร์ต โพรโทคอลในระดับชั้นเครือข่าย โพรโทคอลใน ระดับชั้นดาต้าลิงค์ ระบบหมายเลขอ้างอิงในการติดต่อสื่อสาร เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายบริเวณกว้าง เครือข่ายไร้สาย ความมั่นคงของเครือข่าย การจัดการเครือข่าย

Overview of network architecture and data communications; application layer protocols; transport layer protocols; network layer protocols; data link protocols; addressing systems; local area networks; wide area networks; wireless networks; network security; network management.

06017519 : WIRELESS COMMUNICATIONS TECHNOLOGY [เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
แนะนำพื้นฐานการสื่อสารไร้สาย หลักการส่งผ่านแบบไร้สาย เช่น สัญญาณและความถี่ เสาอากาศ การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ เทคนิคการม๊อดดูเลท เทคนิคการสเปรดสเปกตรัม เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ เทคนิคการควบคุมการเข้าถึงสื่อ เป็นต้น เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย เช่น เครือข่ายไร้สาย ระบบเซลลูลาร์ ระบบแพร่กระจายวีดีโอแบบดิจิทัล อาร์เอฟไอดี และการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุระยะไกล้ เป็นต้น ทิศทางการสื่อสารไร้สายในอนาคต

Introduction to wireless communications basic; Wireless transmission principles, e.g., signal and frequency, antenna, radio propagation, modulation techniques, spread spectrum techniques, multiplexing techniques, and medium access control techniques; Wireless communication technologies, e.g. wireless networks, cellular systems, digital video broadcasting systems, radio frequency identification (RFID), and near field communication (NFC); Future trends in wireless communications.

06017520 : DISTRIBUTED SYSTEMS AND TECHNOLOGY [ระบบและเทคโนโลยีแบบกระจาย]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
หลักการของระบบแบบกระจายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยจะอธิบายภาพรวมของระบบแบบกระจาย การติดต่อสื่อสารระหว่างโปรเซส การประมวลผลระยะไกล เช่น การเรียกโพรซีเจอร์ระยะไกล การเรียกใช้เมดธอดระยะไกล สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกระจาย เช่น โฮสต์-เทอร์มินัล ไคลเอนท์-เซิร์ฟเวอร์ มิดเดิลแวร์ เอเจนต์แบบเคลื่อนที่ เพียร์-ทู-เพียร์ ชุดคำสั่งที่เคลื่อนย้ายได้ บริการต่างๆ สำหรับระบบแบบกระจาย เช่น บริการไฟล์ บริการด้านชื่อ บริการด้านเวลา ประเด็นการพิจารณาสำหรับระบบแบบกระจาย เช่น การเข้าจังหวะการทำงาน การประสานการทำงาน การควบคุมการใช้งานพร้อมกัน การทำเร็บพลิเคชั่น การทำให้ทนต่อความผิดพลาด การกู้คืนระบบ และความมั่นคงปลอดภัยในระบบแบบกระจาย นอกจากนี้จะอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบกระจาย เช่น การทำคลัสเตอร์ การกระจายภาระงาน ระบบแบบเพียร์-ทู-เพียร์ การประมวลผลแบบกริด เว็บเซอร์วิส

Concepts of distributed systems and technologies including distributed systems overview, inter-process communication, remote executing such as remote procedure calling and remote method invocation, distributed computing architectures such as host-terminal, client-server, middle-ware, mobile agent, peer-to-peer, mobile code, services for distributed systems such as file service, name/directory service, time service, consideration issues for distributed systems such as synchronization, co-ordination, concurrency control, replication, fault tolerance, recovery and security in distributed systems, discussions about distributed technologies such as clustering, load balancing, peer-to-peer systems, grid computing, web services.

06017521 : PERFORMANCE EVALUATION OF COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS [การประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
ภาพรวมของการประเมินสมรรถนะ วิธีการประเมินสมรรถนะ มาตรวัดสมรรถนะ การวัดและเปรียบเทียบสมรรถนะ การปรับแต่งสมรรถนะของระบบ การวิเคราะห์ปัญหาคอขวดของสมรรถนะ การคัดเลือกและการกำหนดคุณลักษณะภาระงาน การวางแผนและการจัดการความจุ การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง การวิเคราะห์และแปลความหมายผลการประเมิน การสร้างตัวแบบโดยวิธีการวิเคราะห์ การสร้างตัวแบบโดยวิธีการจำลอง ทฤษฎีแถวคอย การปฏิบัติการประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Overview of performance evaluation; performance evaluation techniques; performance metrics; performance comparison and benchmarking; performance tuning; performance bottleneck analysis; workload selection and characterization; capacity planning and management; experimental design and analysis; evaluation result analysis and interpretation; analytical modeling; simulation modeling; queuing theory; performance evaluation practices on computer systems and networks.

06017522 : INFORMATION SECURITY MANAGEMENT [การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
หลักการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงสารสนเทศ กรอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประมวลหลักการปฏิบัติสำหรับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้แก่ การป้องกันซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย วิทยาการเข้ารหัสลับ การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและระบบ การใช้บริการจากภายนอกองค์กร โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบ ตรวจสอบ และทบทวนเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาและสนับสนุนระบบ การสร้างความตระหนักรู้และการอบรมความมั่นคงปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม การกู้คืนจากภัยพิบัติและการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประเด็นทางกฎหมาย จริยธรรม และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Information security principles; information risk management; information security framework; information security management system; code of practice for information security management; information security controls, including protection from malicious software, cryptography, user authentication and access control, networks and systems security, external services, IT infrastructure, IT testing, audit and review, systems development and support, security awareness and training, physical and environmental security, and disaster recovery and business continuity management; legal, ethical, and professional issues in information security.

06017523 : CLOUD COMPUTING [การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
การแนะนำโครงสร้างของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ รูปแบบการให้บริการของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ รูปแบบการติดตั้งระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การบริหารจัดการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ความปลอดภัยสำหรับระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และค่าชี้วัดในทางธุรกิจและรูปแบบการคิดค่าบริการของบริการของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

Introduction to cloud architecture, cloud delivery models, cloud deployment models, cloud-enabling technology, cloud management, cloud security, and business cost metrics and pricing models for cloud service.

06017524 : INTERNET OF THINGS[ อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ พอร์ตอินพุต เอาท์พุต พอร์ตอนุกรม และการสื่อสารแบบอนุกรม การแปลงจากสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิทัล การแปลงจากสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอนาลอก การสื่อสารผ่านอีเทอร์เน็ต เซนเซอร์ แนะนำอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง (IoT) ระบบปฏิบัติการของอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง ไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่นหก ไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่นหกบนเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลแบบกำลังงานต่ำ โพรโทคอลของอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง โพรโทคอล MQTT โพรโทคอล CoAP การจำลองแบบอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง การสื่อสารระหว่างอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่งกับโครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ

Introduction to microcontroller, Input/output port, serial port and serial communication; analog to digital convertor (ADC); digital to analog convertor (DAC); Ethernet communication; sensor; introduction to internet of things; IoT Operation System; IPV6; 6LowPAN; IoT protocol; MQTT protocol; CoAP protocol; IoT simulation, IoT and cloud communication.

06017525 : DATABASE ANALYSIS AND DESIGN [การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
แนะนำฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ กฎบูรณภาพ พจนานุกรมข้อมูล กระบวนการออกแบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้ แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงแนวคิด แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงตรรก แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้อีอาร์และอีอีอาร์ อัลกอริทึมในการแปลงจำลองข้อมูล นอร์มัลไลซ์เซชัน ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระดับบริหาร และแนวคิดการออกแบบคลังข้อมูล

Introduction to the database and DBMS; Relational database; tables; keys; integrity rules; data dictionary; Database design process; Data requirement analysis; Conceptual design; Logical design; Entity Relationship modelling (ER) and Extend Entity Relationship modelling (EER); Model mapping algorithm; Normalization; Decision support data for management level; Data warehouse design.

06017526: ADVANCED DATABASE SYSTEM [ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6) การสร้างแบบจำลองข้อมูลโอแอลทีพี การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง การล็อคฐานข้อมูล การประทับตราเวลา การควบคุมภาวะพร้อมกันในแง่ดี การสำรองและกู้ฐานข้อมูล รายการเปลี่ยนแปลงกับการกู้ เทคนิคการกู้ การประมวลผลข้อคำถาม การแยกข้อคำถาม การทำข้อคำถามให้เหมาะที่สุด หัวข้อทางด้านฐานข้อมูลเรื่องอื่น ๆ ที่คัดสรรโดยผู้สอน

OLTP data modeling, transaction management, database locking, timestamping, optimistic concurrency control, database backup and recovery, transactions and recovery, recovery techniques, query processing, query decomposition, query optimization, other database issues selected by the instructor.

06017527 : BUSINESS INTELLIGENCE AND DATA VISUALIZATION [อัจฉริยะทางธุรกิจและการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
หลักการเบื้องต้นของอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของอัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล การบริหารสมรรถนะของธุรกิจ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจในองค์กร การประยุกต์ใช้อัจฉริยะทางธุรกิจบนระบบสารสนเทศต่าง ๆ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของอัจฉริยะทางธุรกิจที่ใช้ในปัจจุบัน หลักการการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การออกแบบและเครื่องมือที่ใช้แสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ

Basic principles of business intelligence (BI); components of BI; BI infrastructure, data warehousing and data mining, business performance management, dashboard, tools for implementing BI in organization; BI applications in information system platforms; BI applications used in current businesses; principles of data visualization; data visualization design and tools.

06017528 : ADVANCED PROGRAMMING FOR DATA SCIENCE [การโปรแกรมขั้นสูงสำหรับวิทยาการข้อมูล]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน ชนิดของตัวแปร ตัวกระทำทางตรรกะ เงื่อนไข การวนรอบ เวกเตอร์และเมทริกซ์ การโปรแกรมแบบวัตถุ การคำนวณทางสถิติ การเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้น คลังคำสั่งสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คลังคำสั่งสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ คลังคำสั่งสำหรับการวิเคราะห์ตัวเลข คลังคำสั่งสำหรับการวาดกราฟ คลังคำสั่งสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องจักร คลังคำสั่งสำหรับการวิเคราะห์การถดถอย การพัฒนาการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันสองพร้อมกับการบริการขนาดเล็ก

Python programming, data types, logical operation, conditions, looping, vector and matrices, object-oriented programming, statistics, introduction to machine learning, library for data analysis, library for statistical, library for numerical data, library for plotting, library for machine learning, library for linear regression, developing application programming interface with microservice.

06017529: MACHINE LEARNING การเรียนรู้ของเครื่อง

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
ความรู้พื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การถดถอยเชิงเส้น วิธีกำลังสองน้อยที่สุด การถดถอยโลจิสติก โครงข่ายประสาทเทียม อัลกอริทึมเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่มแบบเคมีน อัลกอริทึมการหาค่าความ คาดหวังสูงสุด การลดมิติข้อมูล การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การตรวจสอบไขว้ การประเมินผลของ การทำนาย การประยุกต์ใช้ของการเรียนรู้ของเครื่อง

Basic of machine learning; supervised learning; linear regression; least squares; logistic regression; neural network; k-nearest neighbour; support vector machine; unsupervised learning; k-mean clustering; expectation-maximization algorithm; dimensionality reduction; principal component analysis; cross-validation; evaluating estimator performance; machine learning applications.

06017530 : ADVANCED DATA MINING [การทำเหมืองข้อมูลขั้นสูง]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
กระบวนการทำเหมืองข้อมูลที่สำคัญ เช่น CRISDM SEMMA การทำเหมืองข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยใช้อัลกอรึทึมเคมีนส์และโคโฮเนนนิวรอลเน็ตเวิร์ก การแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยอาศัยความหนาแน่นข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้อัลกอรึทึมในการสร้างแบบจำลองต้นไม้ เพื่อการตัดสินใจและแบคพรอพโพเกชัน นิวรอลเน็ตเวิร์ก การจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้นาอีฟเบย์ การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยการใช้อะพิออริอัลกอริทึม การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยการใช้เอฟพีทรี โปรแกรมที่ใช้ในการทำเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้งานการทำเหมืองข้อมูลต่าง ๆ สถาปัตยกรรมการประมวลผลข้อมูลแบบฮาร์ดูป และแมบรีดิ้ว การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีฮาร์ดูป

Data mining process e.g. CRISDM and SEMMA; database segmentation using K-means algorithm; Kohonen neural network and density-based clustering algorithm classification using decision trees; backpropogation neural networks; Naïve Bayes model; association rule discovery using apiori algorithm and FP Tree algorithm; commercial data mining software ; applications of data mining; Hadoop and MapReduce architecture, big data analytics using Hadoop technology.

06017531 : NATURAL LANGUAGE PROCESSING [การประมวลผลภาษาธรรมชาติ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3 (3-0-6)
ภาพรวมและประวัติของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ปัญหาความคลุมเครือของภาษา โมดูลของการประมวลผลภาษาธรรมชาติกับปัญญาประดิษฐ์ งานประยุกต์การประมวลผลภาษาธรรมชาติ อาทิ การสกัดสารสนเทศ การตอบคำถาม และการแปลภาษาด้วยเครื่องจักร การแทนภาษา เวิร์ดเน็ต เวิร์ดเอ็มเบดดิง แบบจำลองภาษาและการปรับเรียบ โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การกำกับบทบาทของคำ การแบ่งกลุ่มข้อความ การแทนไวยากรณ์และการแจกแจงไวยากรณ์ ความหมายระดับหน่วยคำ การประกอบความหมาย การแจกแจงความหมาย หัวข้อวิจัยด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Overview and history of Natural Language Processing (NLP), language ambiguity problems, NLP modules and Artificial Intelligence (AI), NLP applications such as information extraction, question answering, and machine translation, language representation, wordnet, word embedding, language models and smoothing, neural network for NLP, part of speech tagging, text classification, syntactic representation and parsing, lexical semantics, compositional semantics, semantic parsing, research topics in NLP.

06017532 : ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND DEEP LEARNING [โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง): 3 (3-0-6)
ภาพรวมปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้น กระบวนการของโครงข่ายประสาทเทียม การส่งไปข้างหน้า การส่งย้อนกลับ โครงข่ายประสาทเทียบแบบหลายชั้น ชนิดของโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายแบบวนซ้ำสำหรับงานการทำนายแบบลำดับเวลา การจัดแบ่งตัวอักษรด้วยความจำระยะยาวถึงสั้น การเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้น

Artificial intelligent overview, introduction to machine learning, process of neural networks, artificial neural network, forward propagation, backpropagation, multilayer perceptron, type of neural networks, convolution neural network, recurrent neural network for time series prediction, long short-term memory, text classification with long short-term memory, introduction to deep learning

06017533 : SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 [หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง): 3 (3-0-6
ศึกษาในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

This course covers recent interesting topics in information technology selected by the instructors.

06017534 : SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 2 [หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง): 3 (3-0-6 )
ศึกษาในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

This course covers recent interesting topics in information technology selected by the instructors.

06017535: SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 3 [หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง): 3 (2-2-5)
ศึกษาในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

This course covers recent interesting topics in information technology selected by the instructors.

06017536 : SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 1 [หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 1]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง): 3 (3-0-6 )
ศึกษาในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

This course covers recent interesting topics in information technology and management selected by the instructors.

06017537 : SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 2 [หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 2]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง): 3 (3-0-6 )

ศึกษาในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

This course covers recent interesting topics in information technology and management selected by the instructors.

06017538: SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 3 [หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 3 ]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง): 3 (2-2-5)
ศึกษาในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

This course covers recent interesting topics in information technology and management selected by the instructors.

06017539: SELECTED TOPICS IN DATA TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 [หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล 1]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง): 3 (3-0-6 )
ศึกษาในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

This course covers recent interesting topics in data technology and innovation selected by the instructors.

06017540: SELECTED TOPICS IN DATA TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 [หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล 2]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง): 3 (3-0-6 )
ศึกษาในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

This course covers recent interesting topics in data technology and innovation selected by the instructors.

06017541 : SELECTED TOPICS IN DATA TECHNOLOGY AND INNOVATION 3 [หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล 3]

วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง): 3 (2-2-5)
ศึกษาในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

This course covers recent interesting topics in data technology and innovation selected by the instructors.