ปริญญาโท

ภาพรวมหลักสูตร

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

หลักสูตรใหม่ (เปิดรับสมัคร พ.ศ.2564)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Science Program in Artificial Intelligence for Business Analytics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)       : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)

ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)    : Master of Science (Artificial Intelligence for Business Analytics)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)        : วท.ม. (ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)  

ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)     : M.Sc. (Artificial Intelligence for Business Analytics)

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้คู่ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม สามารถนำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจพร้อมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความก้าวหน้าในด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ

 • อธิบายหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์และขอบเขตข้อจำกัดได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ได้
 • อธิบายหลักการ กระบวนการ และสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง และการเรียนรู้เชิงลึกได้
 • อธิบายอัลกอริทึมหรือนำเครื่องมือทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ มาใช้งานจริงได้
 • ประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านการเรียนรู้ของเครื่อง และ การเรียนรู้เชิงลึก ในการออกแบบ พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ได้อย่างเหมาะสม
 • ประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริหารได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิทยาศาสตร์ด้านการเรียนรู้เชิงลึก
 • นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรข้อมูล
 • ผู้พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ
 • วิศวกรการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร
 • นักวิจัยและนักวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์
 • วิศวกรวางสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
 • นักพัฒนาระบบฝังตัวหรือระบบเชื่อมต่อสรรพสิ่ง
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการมองเห็นด้วยเครื่องจักร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลภาษามนุษย์
 • ผู้ประสานงานหรือผู้จัดการโครงการด้านปัญญาประดิษฐ์
 • ผู้ประสานงานหรือผู้จัดการโครงการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ที่ปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

แผน ก แบบ ก1          36   หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2          36   หน่วยกิต
แผน ข36   หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก136   หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์36   หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก236   หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์18   หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับ12   หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก  6   หน่วยกิต
แผน 36   หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ   6   หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับ12   หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก18   หน่วยกิต

ภาษาที่ใช้

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

แผนการรับนักศึกษา

แผน ก 1 และ แผน ก 2 จำนวน :   5 คน
แผน ขจำนวน :  20 คน

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • ในเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) : เวลา 09.00 – 16.00 น.>>>>>>สำหรับแผน ก1 และ แผน ก2
 • นอกเวลาราชการ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) : เวลา 09.00 – 16.00 น.>>>สำหรับแผน ข
  • ภาคการศึกษาที่ 1         เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
  • ภาคการศึกษาที่ 2         เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
  • ภาคฤดูร้อน                เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

สถานภาพหลักสูตร

 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 >> กำหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564