ปริญญาโทและเอก

ทุนการศึกษา

divider

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ทุนทั่วไปในระดับสถาบันฯ และทุนในระดับคณะฯ

สำหรับทุนในระดับคณะฯ ประกอบไปด้วย