ทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant – RA)

divider

เป็นลักษณะของค่าจ้างรายเดือนในอัตราประมาณ 5,000 – 8,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานและโครงการวิจัยที่เป็นเจ้าของตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจทุนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามอาจารย์ที่ต้องการให้รับเป็นที่ปรึกษาได้โดยตรง หรือตรวจสอบจากประกาศของทางคณะฯ