ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant – TA)

divider

ทำหน้าที่ช่วยสอนในบางรายวิชาระดับปริญญาตรี โดยทุนดังกล่าวให้เป็นรายภาคการศึกษา สามารถติดต่อที่งานบริการการศึกษา