การสมัครเข้าศึกษาต่อ

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

หลักสูตรใหม่ (เปิดรับสมัคร พ.ศ.2564)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 • ระเบียบสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560
 • ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556
 • คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ
 • ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการพิจารณาบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตาม ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

 • ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
 • โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • ในเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) : เวลา 09.00 – 16.00 น.>>>>สำหรับแผน ก1 และ แผน ก2
 • นอกเวลาราชการ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์)  :  เวลา 09.00 – 16.00 น.>>>สำหรับแผน ข
  • ภาคการศึกษาที่ 1       เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
  • ภาคการศึกษาที่ 2       เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
  • ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

นักศึกษาสามารถใช้ระยะเวลาศึกษาให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา