หลักสูตรปริญญาโท สาขาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ แผน ก2

divider

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก236   หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์18   หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับ12   หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก  6   หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06048201ปัญญาประดิษฐ์
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3 (3-0-6)
06048202วิทยาการข้อมูล
DATA SCIENCE
3 (3-0-6)
06048203การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร 
MACHINE LEARNING
3 (3-0-6)
 รวม9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06048204การเรียนรู้เชิงลึก
DEEP LEARNING
3 (3-0-6)
06048102วิทยานิพนธ์ แผน ก 2
THESIS PLAN B
6 (0-18-0)
06048xxxวิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
 รวม12

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06048102วิทยานิพนธ์ แผน ก 2
THESIS PLAN B
6 (0-18-0)
06048xxxวิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
 รวม9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06048102วิทยานิพนธ์ แผน ก 2
THESIS PLAN B
6 (0-18-0)
 รวม6

**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**

หมายเหตุ : สามารถคลิกดูรายละเอียดวิชาได้ที่เลขรหัสวิชา